Uchwała Nr VII/94/2003

Rady Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 27 lutego 2003 roku

w sprawie reprezentowania Rady m. st. Warszawy w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 ze zm.) - Rada m. st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Prezydenta m. st. Warszawy Pana Lecha Kaczyńskiego do reprezentowania Rady m. st. Warszawy w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, w tym do składania odpowiedzi na skargi oraz do udzielania pełnomocnictw procesowych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady m. st. Warszawy

(-) Wojciech Kozak