Uchwała Nr XXXVII/843/2004

Rady miasta stołecznego Warszawy

z dnia 16 września 2004 roku

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy

Na podstawie art. 43 ust. 10, art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się:

1)         szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały,

2)         zasady zwrotu wydatków za: usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu realizowane przez m.st. Warszawę, jako zadania własne gminy, w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały,

3)         wysokość, tryb przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania i zwrotu oraz zasady zwrotu zasiłków celowych na ekonomiczne usamodzielnienie, w brzmieniu załącznika nr 3 do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XIII/164/2003 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków
za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st. Warszawa w zakresie zadań własnych gminy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 193, poz. 4909).

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, na tablicach ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy oraz ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Wiceprzewodniczący

Rady m.st. Warszawy

 

 

Mirosław Sztyber

 

 


Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXVII/843/2004

Rady m.st. Warszawy

z dnia 16 września 2004 r.

 

I.                   Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.

II.                Szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania.

I.                   Przyznawanie i odpłatność za usługi.

§ 1

1.         Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwane dalej usługami, przyznaje się osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób,
a są jej pozbawione.

2.         Usługi mogą być przyznane także osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

3.         Usługi przyznaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, chyba że z charakteru i zakresu usług wynika potrzeba dokonania oceny stanu zdrowia, zdolności ruchowej lub motorycznej ubiegającego się o usługę. W takich przypadkach przyznanie usługi winno być ponadto poprzedzone oceną zgromadzonych dowodów w tym przedmiocie, a w szczególności zaświadczenia lekarskiego.

§ 2

1.         Ośrodek pomocy społecznej organizuje i przyznaje pomoc w formie usług uwzględniając zgłoszone potrzeby i możliwości ich realizacji.

2.         W decyzji przyznającej usługi określa się rodzaj, zakres usług, wymiar dzienny świadczonych usług, okres przez który mają być świadczone, wysokość oraz tryb pobierania opłat.

3.         Kopię decyzji o przyznaniu usług otrzymuje wykonawca usługi.

§ 3

Za usługi:

1)         opiekuńcze świadczone poza domami dziennego pobytu i innymi ośrodkami wsparcia prowadzonymi przez ośrodki pomocy społecznej  opłaty ustala się wg poniższej tabeli:

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny w relacji do kryterium dochodowego osoby lub rodziny określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, w procentach

Wysokość opłaty w relacji do ceny usług, w procentach

Powyżej

Do

Osoby samotnie gospodarujące

Osoby w rodzinie

-------------

100

               

             

101

125

5

5

126

150

10

10

151

200

15

20

201

250

20

30

251

300

30

50

301

350

50

70

351

400

85

100

401

 

100

100

 

 

 

2)         opiekuńcze w zakresie podstawowym świadczone w domach dziennego pobytu opłatę za usługi ustala się na poziomie kosztów wyżywienia wg poniższej tabeli:

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny w relacji do kryterium dochodowego osoby lub rodziny określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, w procentach

Wysokość opłaty w relacji do ceny usług, w procentach

Powyżej

Do

 

-------------

110

                                 

111

130

5

131

140

10

141

160

20

161

180

40

181

190

60

191

200

80

201

 

100

 

3)         opiekuńcze świadczone w domach dziennego pobytu w zakresie ponadpodstawowym, określonym
w regulaminie placówki, opłatę za usługi ustala się wg poniższej tabeli:

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny w relacji do kryterium dochodowego osoby lub rodziny określonego w  art. 8 ustawy o pomocy społecznej,

w procentach

Wysokość odpłatności  ustalona w relacji do ceny posiłku, w procentach

Powyżej

Do

                    

-------------

100

 

101

120

20

121

140

30

141

160

40

161

180

50

181

200

80

201

 

100

 

4)         specjalistyczne opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi  świadczone poza domami dziennego pobytu i innymi ośrodkami wsparcia prowadzonymi przez ośrodki pomocy społecznej opłatę ustala się wg poniższej tabeli:

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny w relacji do kryterium dochodowego osoby lub rodziny określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, w procentach

Wysokość opłaty ustalona w relacji do ceny usług, w procentach

Powyżej

Do

Osoby samotnie gospodarujące

Osoby w rodzinie

-------------

100

                

              

101

125

3

5

126

150

5

10

151

200

10

20

201

250

25

30

251

300

40

45

301

350

55

60

351

400

75

80

401

 

100

100

 

 

 

 

5)         świadczone w ośrodkach wsparcia (z wyłączeniem domów dziennego pobytu) prowadzonych przez ośrodki pomocy społecznej nie pobiera się opłat od osób, których miesięczny dochód nie przekracza  kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Osoby uzyskujące dochód powyżej kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej ponoszą opłatę za usługi w wysokości różnicy pomiędzy uzyskiwanym dochodem na osobę w rodzinie, a kwotą kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia nie może przekroczyć, wynikającego z kalkulacji wydatków, kosztu pobytu podopiecznego.

6)         świadczone w świetlicach socjoterapeutycznych prowadzonych przez ośrodki pomocy społecznej
nie pobiera się opłat od dzieci i młodzieży.

§ 4

1.         Opłaty za usługi ustala się miesięcznie na podstawie ceny – stawki za jedną godzinę usług danego rodzaju,  zgodnie z tabelami określonymi w § 3.

2.         Obowiązująca cena usług podawana jest do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego na tablicy ogłoszeń ośrodka pomocy społecznej.

 

II.    Szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania.

§ 5

1.         Na wniosek świadczeniobiorcy, członka jego rodziny lub pracownika socjalnego dyrektor ośrodka pomocy społecznej lub inny upoważniony  pracownik ośrodka może zwolnić  osobę korzystającą z usług częściowo lub całkowicie z ponoszenia opłat. Zwolnienie przyznaje się na czas określony.

2.         Zwolnienie może nastąpić w szczególnie uzasadnionych losowo lub rodzinnie sytuacjach, gdy ponoszenie opłat za świadczone usługi stanowiłoby dla osoby zobowiązanej lub rodziny nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy w związku z:

1)         udokumentowanymi wydatkami na zakup lekarstw, artykułów sanitarnych, stosowaniem specjalistycznej diety,

2)         zakupem sprzętu rehabilitacyjnego, który rokuje lub spowoduje ograniczenie zakresu lub wymiaru dziennego usług bądź zapewni kontakt z otoczeniem,

3)         zakupem sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego dla funkcjonowania świadczeniobiorcy,

4)          innymi uzasadnionymi sytuacjami życiowymi  i losowymi. 

§ 6

1.         Świadczeniodawca wystawia za wykonane usługi rozliczenie, w którym podaje liczbę godzin, rodzaj świadczonych usług, łączną opłatę naliczoną zgodnie z tabelami określonymi w § 3.

2.         Opłatę wynikającą z rozliczenia uiszcza się w kasie lub na wskazany rachunek bankowy organizatora lub wykonawcy usług.

3.         Opłaty uiszcza się za okresy miesięczne w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

4.         Dowodem wpłaty jest kwitariusz przychodowy lub dowód wpłaty na rachunek bankowy.

 


Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXXVII/843/2004

Rady m.st.  Warszawy

z dnia 16 września 2004 r.

 

Zasady zwrotu wydatków za: usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu realizowane przez m.st. Warszawę, jako zadania własne gminy 

§ 1

1.         Wydatki ze środków przeznaczonych przez ośrodek pomocy społecznej na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki celowe i okresowe podlegają zwrotowi od świadczeniobiorcy, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub rodziny przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

2.         Wysokość zwrotu wydatków poniesionych na usługi, pomoc rzeczową  (z wyłączeniem zwrotu wydatków na pomoc rzeczową w formie gorącego posiłku) oraz zasiłki celowe i okresowe ustala się zgodnie z poniższą tabelą:

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny w relacji do kryterium dochodowego osoby lub rodziny określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, w procentach

Wysokość zwrotu wydatków, w procentach

Powyżej

Do

                       

-------------

100

 

101

120

10

121

150

25

151

200

40

201

250

60

251

300

80

301

 

100

 

3.         Wysokość zwrotu poniesionych wydatków na pomoc rzeczową w formie gorącego posiłku ustala się zgodnie z poniższą tabelą:

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny w relacji do kryterium dochodowego osoby lub rodziny określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, w procentach

Wysokość odpłatności  ustalona w relacji do ceny posiłku, w procentach

Powyżej

Do

                    

-------------

130

 

131

140

5

141

160

10

161

170

20

171

180

40

181

190

60

191

200

80

201

 

100

 

4.         W szczególnie uzasadnionych losowo lub rodzinnie sytuacjach, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie stanowiłoby dla osoby zobowiązanej lub jej rodziny nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego dyrektor ośrodka pomocy społecznej lub upoważniony przez niego pracownik mogą zastosować niższe, niż określone uchwałą procentowe stawki zwrotu wydatków lub w całości odstąpić od żądania ich zwrotu.

§ 2

W razie braku tytułu do zasiłku pogrzebowego z ubezpieczenia społecznego wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi z masy spadkowej.

 

§ 3

1.         W decyzji o przyznaniu świadczenia określa się kwotę podlegającą zwrotowi oraz warunki zwrotu.

2.         Świadczeniobiorca zobowiązany do zwrotu wydatków składa oświadczenie, że zobowiązuje się do zwrotu świadczenia na zasadach określonych w decyzji. Informuje się go ponadto, że w razie zwłoki w spłacie należności z tego tytułu dochodzone będą w drodze egzekucji administracyjnej.

3.         Zwrot wydatków w wysokości ustalonej w decyzji w sprawie przyznania świadczenia następuje poprzez dokonanie wpłaty do kasy lub na rachunek bankowy ośrodka pomocy społecznej.

4.         W przypadku, jeżeli osoba zobowiązana do zwrotu należności nie spełni ciążącego na niej zobowiązania, nie może otrzymać ponownie świadczenia o charakterze zwrotnym do czasu ich uregulowania.

5.         W przypadkach uzasadnionych sytuacją życiową i materialną świadczeniobiorcy ustalonych na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego dyrektor ośrodka pomocy społecznej może rozłożyć kwotę podlegającą zwrotowi na raty, płatne miesięcznie nie dłużej niż przez okres 2 lat.

§ 4

1.         Opłaty, za pomoc rzeczową w formie gorącego posiłku pobierane są przez ośrodek pomocy społecznej z góry w dniu wydania abonamentu na posiłki.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, jeżeli abonament nie został wykorzystany w całości lub w części, w następnym miesiącu opłatę za wydany abonament można obniżyć o należność równą nie skonsumowanym posiłkom.

2.         Świadczeniobiorca lub osoba przez niego upoważniona wpłaca należność za posiłki w kasie lub na rachunek bankowy ośrodka pomocy społecznej.

3.         Zwalnia się całkowicie z obowiązku zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej udzielone w formie zakupu posiłków dzieciom w okresie nauki w szkole, gdy dochód  rodziny nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

 

 


Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXXVII/843/2004

Rady m.st.  Warszawy

z dnia 16 września 2004 r.

 

Wysokość, tryb przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania i zwrotu oraz zasady zwrotu zasiłków celowych na ekonomiczne usamodzielnienie

§ 1

Zasiłek celowy na ekonomiczne  usamodzielnienie może być przyznany wyłącznie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

§ 2

1.         Osoby lub rodziny ubiegające się o zasiłek celowy  na ekonomiczne usamodzielnienie, oprócz spełnienia warunków zawartych w art. 43 ustawy o pomocy społecznej powinny posiadać stałe miejsce pobytu na terenie m.st. Warszawy oraz  przedłożyć plan realizacji działalności gospodarczej z uwzględnieniem wszystkich jej skutków, tzw. bussines plan określający:

1)         proponowaną kwotę zasiłku,

2)         rodzaj prowadzenia działalności.

2.         Osoby ubiegające się o zasiłek celowy  na ekonomiczne usamodzielnienie lub co najmniej jedna osoba w rodzinie powinny udokumentować swoje  kwalifikacje i przygotowanie do prowadzenia danego typu działalności (np. świadectwa ukończenia szkoły, kursu, świadectwa z pracy
o podobnym charakterze) oraz opinię o szansach powodzenia przedsięwzięcia pracownika klubu pracy, pracownika socjalnego – specjalisty ds. bezrobocia, lub innego podmiotu zajmującego się doradztwem zawodowym.

§ 3

Wysokość zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie jest uzależniona od rodzaju przedsięwzięcia oraz możliwości finansowych ośrodka pomocy społecznej  i nie może być większa niż  30-krotne miesięczne  przeciętne wynagrodzenie ogłaszane przez prezesa GUS na podstawie ustawy               o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

§ 4

1.        Wydatki ze środków przeznaczonych przez ośrodek pomocy społecznej na  pomoc w formie zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie podlegają zwrotowi od świadczeniobiorcy, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub rodziny przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

2.        Wysokość zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie się ustala się zgodnie z poniższą tabelą:

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny w relacji do kryterium dochodowego osoby lub rodziny określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, w procentach

Wysokość zwrotu wydatków w procentach

Powyżej

Do

                      

-------------

100

 

101

150

40

151

200

60

201

300

80

301

 

100

 

3.         W szczególnie uzasadnionych losowo lub rodzinnie sytuacjach, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie stanowiłoby dla osoby zobowiązanej lub jej rodziny nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego dyrektor ośrodka pomocy społecznej lub upoważniony przez niego pracownik mogą zastosować niższe, niż określone uchwałą procentowe stawki zwrotu wydatków lub w całości odstąpić od żądania ich zwrotu.

§ 5

1.         Decyzję o przyznaniu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, podejmuje dyrektor ośrodka pomocy społecznej, w uzgodnieniu z dyrektorem  Urzędu Pracy m.st. Warszawy.  Dyrektor ośrodka pomocy społecznej  określa także zasady spłaty i wysokość rat.

2.         Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie  podlega zwrotowi w miesięcznych ratach.

3.         Okres karencji ustalony będzie indywidualnie w zależności od rodzaju przedsięwzięcia, nie może być jednak dłuższy niż 6 miesięcy.

4.         Okres spłaty nie może przekraczać 36 miesięcy.

§ 6

Do dnia spłaty zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie pracownik socjalny lub inna osoba wskazana przez dyrektora ośrodka pomocy społecznej  ma obowiązek dokonywać kontroli sposobu wydatkowania przyznanej pomocy.

§ 7

W przypadku wydatkowania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie niezgodnie                          z przeznaczeniem ośrodek pomocy społecznej żąda zwrotu przyznanych świadczeń zgodnie                               z  obowiązującymi przepisami prawa.