Uchwała Nr XXXI/657/2004

Rady miasta stołecznego Warszawy

z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie reformy ustroju szkolnego w odniesieniu do Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 w Warszawie przy ul. Felińskiego 15 i niektórych zespołów szkół

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 c pkt 1 w zw. z art. 58 ust. 1 i 6, art. 59 oraz art.62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r Nr 67 poz. 329 z późn. zm.), art. 2c ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty, Urząd Pracy, Radę Zatrudnienia m.st. Warszawy przekształcania szkół i likwidacji szkół, po uzyskaniu zgody Kuratora Oświaty na wyłączenie szkół z zespołów i włączenie szkół w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego
Nr 3 w Warszawie przy ul. Felińskiego 15, a także po zaopiniowaniu przez Rady Pedagogiczne włączenia szkół w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 w Warszawie przy ul. Felińskiego 15 oraz zmiany aktów założycielskich - Rada m. st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1

1.      Zakłada się z dniem 1 września 2004 r.:

1)      CXXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie, ul. Felińskiego15,

2)      III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie, ul. Felińskiego 15,

3)      Gimnazjum dla Dorosłych Nr 159 w Warszawie, ul. Felińskiego 15,

4)      Technikum Nr 15 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Górnośląska 31,

5)      Technikum Uzupełniające Nr 4 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Górnośląska 31,

6)      XI Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie, ul. Górnośląska 31,

7)      CXXVI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie, ul. Górnośląska 31.

2.      Akty założycielskie szkół wymienionych w ust. 1 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami odpowiednio nr 1 - 7 do uchwały.

3.      Nadaje się pierwsze statuty szkołom wymienionym w ust. 1 w brzmieniu załączników odpowiednio nr 8 –14 do uchwały.

§ 2

Z dniem 1 września 2004 r. likwiduje się Liceum Ekonomiczne dla Dorosłych Nr 1
w Warszawie, ul. Noakowskiego 6.

§ 3

1.      Wchodzące w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 w Warszawie z siedzibą przy ul. Felińskiego 15:

1)      VIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie, ul. Felińskiego 15,

2)      I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne w Warszawie, ul. Felińskiego 15

- stawia się w stan stopniowej likwidacji z dniem 1 września 2006 r.

2.      Likwidacja szkół wymienionych w ust. 1 nastąpi z dniem 31 sierpnia 2008 r.

 

§ 4

1.    Wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 23 z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 31:

1)   Technikum Budowlane dla Dorosłych w Warszawie, ul. Górnośląska 31,

2)   XVI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Orląt Lwowskich w Warszawie, ul. Górnośląska 31,

- stawia się w stan stopniowej likwidacji z dniem 1 września 2006 r.

2.    Likwidacja szkól wymienionych w ust. 1 nastąpi z dniem 31 sierpnia 2008 r.

§ 5

1.        Przekształca się z dniem 1 września 2004 r.:

1)   Zasadniczą Szkołę Budowlaną dla Dorosłych wchodzącą w skład Zespołu Szkół nr 23 z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 31, w ponadgimnazjalną Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 19 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Górnośląska 31,

2)   Technikum Mechaniczne dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 55a, w ponadgimnazjalne Technikum Nr 17 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Okopowa 55a.

3)   Technikum Fototechniczne dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Fototechnicznych z siedzibą w Warszawie przy ul Spokojnej 13, w ponadgimnazjalne Technikum Uzupełniające Nr 14 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Spokojna 13.

2.    Akty przekształcenia szkół wymienionych w ust. 1 stanowią załączniki odpowiednio nr 15-17 do uchwały.

§ 6

1.      Z dniem 1 września 2004 r.:

1)      wyłącza się z Zespołu Szkół Nr 23 z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 31 Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 19 dla Dorosłych w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 31,

2)      zmienia się siedzibę Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 19 dla Dorosłych
w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 31, na siedzibę w Warszawie przy ul. Felińskiego 15.

2.      Akt założycielski Zespołu Szkół Nr 23 z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 31 z uwzględnieniem zmian wynikających z ust. 1 otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem nr 18 do uchwały.

§ 7

1.      Z dniem 1 września 2004 r.:

1)      wyłącza się z Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 55a Technikum Nr 17 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Okopowa 55a,

2)      zmienia się siedzibę Technikum Nr 17 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Okopowa 55a, na siedzibę w Warszawie przy ul. Felińskiego 15.

2.      Akt założycielski Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 55a z uwzględnieniem zmian wynikających z ust. 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 19 do uchwały.

§ 8

1.      Z dniem 1 września 2004 r.:

1)      wyłącza się z Zespołu Szkół Fototechnicznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Spokojnej 13 Technikum  Uzupełniające Nr 14 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Spokojna 13,

2)     zmienia się siedzibę Technikum Uzupełniającego Nr 14 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Okopowa 55a, na siedzibę w Warszawie przy ul. Felińskiego 15.

2.      Akt założycielski Zespołu Szkół Fototechnicznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Spokojnej 13 z uwzględnieniem zmian wynikających z ust. 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 20 do uchwały.

§ 9

1.        Z dniem 1 września 2004 r. do Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 w Warszawie przy ul. Felińskiego 15 włącza się:

1)        CXXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie, ul. Felińskiego15,

2)        III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie, ul. Felińskiego 15,

3)        Gimnazjum dla Dorosłych Nr 159 w Warszawie, ul. Felińskiego 15,

4)        Technikum Nr 15 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Górnośląska 31,

5)        Technikum Uzupełniające Nr 4 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Górnośląska 31,

6)        XI Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie, ul. Górnośląska 31,

7)        CXXVI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie, ul. Górnośląska 31,

8)        Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 19 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Górnośląska 31,

9)        Technikum Nr 17 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Okopowa 55a,

10)    Technikum Uzupełniające Nr 14 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Spokojna 13.

2.        Akt założycielski Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 w Warszawie przy ul. Felińskiego 15 z uwzględnieniem zmian wynikających z ust. 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 21 do uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, na tablicach Urzędu m.st. Warszawy oraz  Zespołu Szkół nr 23 z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 31, Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 55a, Zespołu Szkół Fototechnicznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Spokojnej 13, Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 z siedzibą w Warszawie przy ul. Felińskiego 15.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący

Rady m.st. Warszawy

 

Jan Maria Jackowski


Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXXI/657/2004

Rady m.st. Warszawy

z dnia 27 maja 2004 r.

 

AKT   ZAŁOŻYCIELSKI

SZKOŁY   PUBLICZNEJ

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 c pkt 1 w zw. z art. 58 ust. 1 i 6, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz.329 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr XXXI/657/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie reformy ustroju szkolnego w odniesieniu do Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 z siedzibą w Warszawie przy ul. Felińskiego15 i niektórych zespołów szkół

 

zakłada się  z dniem 1 września 2004 roku ponadgimnazjalne  liceum ogólnokształcące dla dorosłych pod nazwą:

 

 

 

 

CXXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 w Warszawie przy ul. Felińskiego 15

 

 

 

 

Przewodniczący
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

 

 

Jan Maria Jackowski

 

 

 

pieczęć okrągła

 

 

Warszawa, dnia 27 maja 2004 r.

 

 

 

Otrzymują:

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 w Warszawie przy ul. Felińskiego 15,

Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie

a/a


Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXXI/657/2004

Rady m.st. Warszawy

z dnia 27 maja 2004 r.

 

AKT   ZAŁOŻYCIELSKI

SZKOŁY   PUBLICZNEJ

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 c pkt 1 w zw. z art. 58 ust. 1 i 6, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz.329 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr XXXI/657/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie reformy ustroju szkolnego w odniesieniu do Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 z siedzibą w Warszawie przy ul. Felińskiego15 i niektórych zespołów szkół

 

zakłada się  z dniem 1 września 2004 roku ponadgimnazjalne uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych pod nazwą:

 

 

 

III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie przy ul. Felińskiego 15

 

 

 

 

Przewodniczący
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

 

 

Jan Maria Jackowski

 

 

 

pieczęć okrągła

 

 

 

 

Warszawa, dnia 27 maja 2004 r.

 

 

Otrzymują:

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 w Warszawie przy ul. Felińskiego 15,

Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie

a/a

 


Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXXI/657/2004

Rady m.st. Warszawy

z dnia 27 maja 2004 r.

 

AKT   ZAŁOŻYCIELSKI

SZKOŁY   PUBLICZNEJ

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 c pkt 1 w zw. z art. 58 ust. 1 i 6, art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz.329 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr XXXI/657/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie reformy ustroju szkolnego w odniesieniu do Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 z siedzibą w Warszawie przy ul. Felińskiego15 i niektórych zespołów szkół

 

zakłada się  z dniem 1 września 2004 roku gimnazjum dla dorosłych pod nazwą:

 

 

 

Gimnazjum dla Dorosłych Nr 159

w Warszawie przy ul. Felińskiego 15

 

 

 

 

 

Przewodniczący
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

 

 

Jan Maria Jackowski

 

 

 

pieczęć okrągła

 

 

 

Warszawa, dnia 27 maja 2004 r.

 

 

Otrzymują:

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 w Warszawie przy ul. Felińskiego 15,

Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie

a/a

 

 


Załącznik nr 4

do uchwały Nr XXXI/657/2004

Rady m.st. Warszawy

z dnia 27 maja 2004 r.

 

AKT   ZAŁOŻYCIELSKI

SZKOŁY   PUBLICZNEJ

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 c pkt 1 w zw. z art. 58 ust. 1 i 6, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz.329 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr XXXI/657/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie reformy ustroju szkolnego w odniesieniu do Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 z siedzibą w Warszawie przy ul. Felińskiego15 i niektórych zespołów szkół

 

zakłada się  z dniem 1 września 2004 roku ponadgimnazjalne  technikum  dla dorosłych pod nazwą:

 

 

 

 

Technikum  Nr 15 dla Dorosłych

 w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 31

 

 

 

 

 

Przewodniczący
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

 

 

Jan Maria Jackowski

 

 

 

pieczęć okrągła

 

 

 

Warszawa, dnia 27 maja 2004 r.

 

Otrzymują:

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 23 w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 31,

Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie

a/a


Załącznik nr 5

do uchwały Nr XXXI/657/2004

Rady m.st. Warszawy

z dnia 27 maja 2004 r.

 

AKT   ZAŁOŻYCIELSKI

SZKOŁY   PUBLICZNEJ

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 c pkt 1 w zw. z art. 58 ust. 1 i 6, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz.329 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr XXXI/657/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie reformy ustroju szkolnego w odniesieniu do Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 z siedzibą w Warszawie przy ul. Felińskiego15 i niektórych zespołów szkół

 

zakłada się  z dniem 1 września 2004 roku ponadgimnazjalne  technikum uzupełniające dla dorosłych pod nazwą:

 

 

 

 

Technikum Uzupełniające Nr 4 dla Dorosłych

 w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 31

 

 

 

 

 

Przewodniczący
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

 

 

Jan Maria Jackowski

 

 

 

pieczęć okrągła

 

 

 

Warszawa, dnia 27 maja 2004 r.

 

 

Otrzymują:

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 23 w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 31,

Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie

a/a


Załącznik nr 6

do uchwały Nr XXXI/657/2004

Rady m.st. Warszawy

z dnia 27 maja 2004 r.

 

AKT   ZAŁOŻYCIELSKI

SZKOŁY   PUBLICZNEJ

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 c pkt 1 w zw. z art. 58 ust. 1 i 6, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz.329 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr XXXI/657/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie reformy ustroju szkolnego w odniesieniu do Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 z siedzibą w Warszawie przy ul. Felińskiego15 i niektórych zespołów szkół

 

zakłada się  z dniem 1 września 2004 roku ponadgimnazjalne uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych pod nazwą:

 

 

 

XI Uzupełniające  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 31

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

 

 

Jan Maria Jackowski

 

 

 

pieczęć okrągła

 

 

 

Warszawa, dnia 27 maja 2004 r.

 

 

Otrzymują:

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 23 w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 31,

Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie

a/a


Załącznik nr 7

do uchwały Nr XXXI/657/2004

Rady m.st. Warszawy

z dnia 27 maja 2004 r.

 

AKT   ZAŁOŻYCIELSKI

SZKOŁY   PUBLICZNEJ

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 c pkt 1 w zw. z art. 58 ust. 1 i 6, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz.329 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr XXXI/657/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie reformy ustroju szkolnego w odniesieniu do Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 z siedzibą w Warszawie przy ul. Felińskiego15 i niektórych zespołów szkół

 

zakłada się  z dniem 1 września 2004 roku ponadgimnazjalne liceum ogólnokształcące dla dorosłych pod nazwą:

 

 

 

CXXVI  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 31

 

 

 

 

 

Przewodniczący
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

 

 

Jan Maria Jackowski

 

 

 

pieczęć okrągła

 

 

 

 

Warszawa, dnia 27 maja 2004 r.

 

 

Otrzymują:

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 23 w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 31,

Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie

a/a


Załącznik nr 8

do uchwały Nr XXXI/657/2004

Rady m.st. Warszawy

z dnia 27 maja 2004 r.

 

STATUT 

  CXXVIII Liceum Ogólnokształcącego  dla Dorosłych

w Warszawie  przy ul. Felińskiego 15

 

Informacje ogólne

 

§ 1

1.             CXXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie ul. Felińskiego 15, zwane dalej liceum, jest  szkołą publiczną dla dorosłych. Liceum działa z mocy ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz niniejszego statutu.

2.            Liceum wchodzi w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3, zwanego dalej zespołem.

3.             Pełna nazwa liceum brzmi następująco:

          Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3

          CXXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

          w Warszawie, ul. Felińskiego 15.

 

§ 2

1.      Organem prowadzącym CXXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest miasto stołeczne Warszawa.

2.      Organ prowadzący może nadać imię lub dokonać zmiany nazwy liceum dla dorosłych na wniosek rady liceum lub wspólny wniosek rady pedagogicznej i samorządu słuchaczy.

 

§ 3

1        Liceum dla dorosłych jest szkołą ponadgimnazjalną kształcącą na podbudowie gimnazjum i umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

2        Liceum kształci w cyklu dwuletnim w formie stacjonarnej lub zaocznej.

Cele i zadania liceum

 

§ 4

1.      Liceum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

1)   umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum,

2)   umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, po zdaniu egzaminu maturalnego,

3)   umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

2        Liceum wypełnia swoje cele i zadania organizując edukację w ramach opracowanego przez radę pedagogiczną programu edukacji zgodnie z ramowym planem nauczania liceum.

§ 5

1.      Opiekę nad słuchaczami przebywającymi w szkole sprawują nauczyciele ponosząc odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.      Szczególną opiekę nad słuchaczami wymagającymi stałej lub doraźnej pomocy ze względów rodzinnych, zdrowotnych lub innych losowych dyrektor liceum powierza: pedagogowi szkolnemu i wychowawcom klas.

 

§ 6

W szkole mogą być prowadzone zajęcia pozalekcyjne w zależności od  potrzeb rozwojowych słuchaczy oraz posiadanych środków.

 

§ 7

1.        Opiekę nad słuchaczami przebywającymi w szkole sprawują nauczyciele ponosząc odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.        W trakcie wycieczek i zajęć organizowanych poza szkołą opiekę nad słuchaczami sprawują nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora i ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo słuchaczy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3.        Dyrektor liceum może zobowiązać nauczycieli do pełnienia dyżurów w trakcie przerw między zajęciami zgodnie z ustalonym grafikiem.

4.        Szczególną opiekę nad słuchaczami wymagającymi stałej lub doraźnej pomocy ze względów rodzinnych, zdrowotnych lub innych losowych dyrektor liceum powierza: pedagogowi szkolnemu i wychowawcom klas.

 

§ 8

Liceum współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w celu udzielenia słuchaczom pomocy psychologicznej i pedagogicznej a także z poradniami specjalistycznymi i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc słuchaczom.

 

Organy liceum i ich kompetencje

 

§ 9

1.        Organami liceum są:

1)     Dyrektor liceum,

2)     Rada Pedagogiczna,

3)     Samorząd Słuchaczy,

2.    Wymienione organy liceum współpracują ze sobą na zasadach:

1)     demokratycznego, partnerskiego współdziałania,

2)     swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,

3)     wymiany bieżącej informacji o podejmowanych przedsięwzięciach lub decyzjach,

4)     rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz liceum w granicach kompetencji określonych przepisami.

3.      Rada Pedagogiczna i Samorząd Słuchaczy uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne ze statutem.

 

Kompetencje organów liceum

 

§ 10

Dyrektor liceum  jest przełożonym wszystkich pracowników, określa ich zakresy czynności, obowiązki i kompetencje, a ponadto:

1)        kieruje bieżącą działalnością liceum i reprezentuje je na zewnątrz,

2)        powierza stanowiska kierownicze  i odwołuje z tych stanowisk po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego,

3)        zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pozostałych pracowników liceum - zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

4)        sprawuje nadzór pedagogiczny, odpowiada za stan organizacyjny, pracę psychologiczno- pedagogiczną, wychowawczą i dydaktyczną liceum,

5)        odpowiada za zgodny z obowiązującymi przepisami przebieg rekrutacji, klasyfikacji
i promowania,

6)        dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie tych środków,

7)        organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę liceum,

8)        realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji,

9)        wnioskuje o przyznanie pracownikom nagród, odznaczeń i wyróżnień,

10)         przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

11)         dyrektor w wykonywaniu swoich czynności współpracuje z innymi organami liceum,

12)         wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów szczególnych.

 

§ 11

 

Pracownicy pedagogiczni liceum wchodzą w skład Rady Pedagogicznej, która posiada następujące kompetencje:

1)        zatwierdza i opiniuje projekt organizacji pracy i plan dydaktyczno- wychowawczy,

2)        zatwierdza w drodze uchwały regulaminy wewnętrzne, w tym regulamin wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy zgodny z obowiązującymi przepisami zawierający w szczególności:

a)    system oceniania obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b)   skalę ocen bieżących i klasyfikacyjnych śródrocznych oraz skalę ocen końcoworocznych z zajęć edukacyjnych,

c)    określenie wymagań na poszczególne oceny według przyjętej skali,

d)   szczegółowe zasady i termin klasyfikowania śródrocznego i końcoworocznego,

e)    zasady dopuszczania, tryb i terminy przeprowadzania egzaminów poprawkowych
i klasyfikacyjnych,

f)     formy organizacyjne pomocy udzielanej słuchaczom w celu uzupełnienia braków.

 

§ 12

 

Samorząd Słuchaczy tworzy cała społeczność szkolna, a jego organy wybierane są przez słuchaczy w demokratycznych wyborach, i sprawuje on następujące funkcje:

1)        przedstawia Radzie pedagogicznej i dyrektorowi liceum wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących liceum, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji praw słuchaczy , w tym nagród, kar i skreślenia z listy słuchaczy ,

2)        bierze udział w rozwiązywaniu konfliktów między słuchaczami, oraz między słuchaczami i pracownikami liceum,

3)        może organizować działalność kulturalną, oświatową i sportową oraz rozrywkową zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami liceum,

4)        wybiera nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

 

Organizacja liceum

 

§ 13

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.

 

§ 14

1.      Podstawową jednostką organizacyjną liceum jest oddział.

2.      Liczba słuchaczy w oddziale liceum integracyjnego oraz w oddziale integracyjnym w liceum ogólnodostępnym wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 słuchaczy niepełnosprawnych. Określona tą zasadą liczebność słuchaczy w  zespole integracyjnym obowiązuje na wszystkich zajęciach edukacyjnych w tym również z rozszerzonym zakresem.

3.      Zajęcia edukacyjne w liceum, stanowiące realizację podstawy programowej ustalonej dla liceum ogólnokształcącego są organizowane w oddziałach.

4.      Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności słuchaczy.

5.      Zajęcia edukacyjne z przedmiotów prowadzonych w zakresie rozszerzonym może być organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych. Liczba słuchaczy w zespole wynosi co najmniej 20 słuchaczy. Za zgodą organu prowadzącego mogą być tworzone zespoły liczące mniej niż 20 słuchaczy .

6.      Oddziały mogą być dzielone na zajęciach edukacyjnych w sytuacjach, które określone są Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i zaleceniami organu prowadzącego.

 

§ 15

1.      Podstawową formą pracy liceum są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2.      Godzina lekcyjna trwa 45 min.

 

§ 16

1.      W ramach kształcenia słuchacz realizuje wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne zamieszczone w szkolnym planie nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

2.      Dyrektor liceum w porozumieniu z radą liceum albo w porozumieniu z radą pedagogiczną i samorządem słuchaczy, z uwzględnieniem zainteresowań słuchaczy oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału  lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

 

§ 17

1.      Zadaniem biblioteki szkolnej jest: udostępnianie książek i innych źródeł informacji, zapewnianie warunków do poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, efektywnego posługiwania się technologia informacyjną, rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań, pogłębianie u słuchaczy nawyku czytania i uczenia się, oraz organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

2.      Z biblioteki mogą korzystać słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy liceum.

3.      Szczegółowy harmonogram pracy biblioteki opracowany jest przez nauczycieli - bibliotekarzy i zatwierdzony przez Dyrektora liceum.

 

§ 18

1.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji liceum opracowany przez dyrektora liceum do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji liceum zatwierdza organ prowadzący liceum do dnia 30 maja danego roku.

2.      W arkuszu organizacji liceum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników liceum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący liceum oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3.      Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji liceum, który jest opracowany z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, dyrektor liceum ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

 

Nauczyciele, inni pracownicy liceum i słuchacze .

 

§ 19

W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 20

1.        Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece słuchaczy.

2.        Działania nauczyciela powinny być podporządkowane trosce o zdrowie fizyczne i psychiczne słuchaczy.

3.        Zadania nauczycieli związane są w szczególności z:

1)     prawidłową realizacją procesu dydaktycznego,

2)     dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

3)     doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej,

4)     wspieraniem rozwoju psychofizycznego słuchaczy , ich zdolności i zainteresowań,

5)     systematycznością, bezstronnością i obiektywizmem w ocenie słuchaczy oraz sprawiedliwym ich traktowaniem,

6)     udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

7)     prawidłowym prowadzeniem dokumentacji pedagogicznej.

 

§ 21

 

1.      Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego uwzględniającego programy nauczania przedmiotów ujętych w podstawie programowej w  zakresie rozszerzonym.

2.      Dyrektor liceum  może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora liceum, na wniosek zespołu.

 

 

§ 22

1.      Nad każdym oddziałem sprawuje opiekę nauczyciel wychowawca. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. W przypadku zaistnienia sytuacji losowej lub  powodów organizacyjnych dyrektor może zmienić wychowawcę oddziału.

2.      Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku słuchaczy, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych liceum.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 23

1.      Tablice i pieczęcie liceum zawierają nazwę zespołu i nazwę liceum z zastrzeżeniem, że pieczęć urzędowa liceum nie zawiera nazwy  zespołu.

2.      Liceum może posiadać sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

 

§ 24

1.      Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

§ 25

Zmiany w statucie dokonuje się uchwałą Rady Pedagogicznej z powiadomieniem organów: prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.

 


Załącznik nr 9

do uchwały Nr XXXI/657/2004

Rady m.st. Warszawy

z dnia 27 maja 2004 r.

 

STATUT 

  III Uzupełniającego  Liceum Ogólnokształcącego  dla Dorosłych

w Warszawie  przy ul. Felińskiego 15

 

Informacje ogólne

 

§ 1

1.    III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie przy ul. Felińskiego 15, zwane dalej liceum, jest  szkołą publiczną dla dorosłych. Liceum działa z mocy ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz niniejszego statutu.

2.    Liceum wchodzi w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3, zwanego dalej zespołem.

3.    Pełna nazwa liceum brzmi następująco:

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3

III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

w Warszawie, przy ul. Felińskiego 15.

 

§ 2

1.      Organem prowadzącym III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest miasto stołeczne Warszawa.

2.      Organ prowadzący może nadać imię lub dokonać zmiany nazwy liceum uzupełniającego dla dorosłych na wniosek rady liceum lub wspólny wniosek rady pedagogicznej i samorządu słuchaczy.

§ 3

1.      Liceum uzupełniające dla dorosłych jest szkołą ponadgimnazjalną kształcącą na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej i umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

2.      Liceum kształci w cyklu dwuletnim w formie stacjonarnej lub zaocznej.

Cele i zadania liceum uzupełniającego

 

§ 4

1.    Liceum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

1)  umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia  liceum,

2)  umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, po zdaniu egzaminu maturalnego,

3)  umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

2.    Liceum wypełnia swoje cele i zadania organizując edukację w ramach opracowanego przez radę pedagogiczną programu edukacji zgodnie z ramowym planem nauczania liceum.

§ 5

1.    Opiekę nad słuchaczami przebywającymi w szkole sprawują nauczyciele ponosząc odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.    Szczególną opiekę nad słuchaczami wymagającymi stałej lub doraźnej pomocy ze względów rodzinnych, zdrowotnych lub innych losowych dyrektor liceum powierza: pedagogowi szkolnemu i wychowawcom klas.

 

§ 6

Liceum współpracuje z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną w celu udzielenia słuchaczom pomocy psychologicznej i pedagogicznej  a także z poradniami specjalistycznymi i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc słuchaczom.

 

Organy liceum uzupełniającego i ich kompetencje

 

§ 7

1.        Organami liceum są:

1)   Dyrektor liceum,

2)   Rada Pedagogiczna,

3)   Samorząd Słuchaczy.

2.    Wymienione organy liceum współpracują ze sobą na zasadach:

1)   demokratycznego, partnerskiego współdziałania,

2)   swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,

3)   wymiany bieżącej informacji o podejmowanych przedsięwzięciach lub decyzjach,

4)   rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz liceum w granicach kompetencji określonych przepisami.

3.    Rada Pedagogiczna i Samorząd Słuchaczy uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne ze statutem.

 

Kompetencje organów liceum uzupełniającego

 

§ 8

Dyrektor liceum  jest przełożonym wszystkich pracowników, określa ich zakresy czynności, obowiązki i kompetencje, a ponadto:

1)        kieruje bieżącą działalnością liceum i reprezentuje je na zewnątrz,

2)        powierza stanowiska kierownicze i odwołuje z tych stanowisk po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego,

3)        zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pozostałych pracowników liceum - zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

4)        sprawuje nadzór pedagogiczny, odpowiada za stan organizacyjny, pracę psychologiczno- pedagogiczną, wychowawczą i dydaktyczną liceum,

5)        odpowiada za zgodny z obowiązującymi przepisami przebieg rekrutacji, klasyfikacji
i promowania,

6)        dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie tych środków,

7)        organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę liceum,

8)        realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji,

9)        wnioskuje o przyznanie pracownikom nagród, odznaczeń i wyróżnień,

10)    przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

11)    wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów szczególnych.

 

§ 9

Pracownicy pedagogiczni liceum wchodzą w skład Rady Pedagogicznej, która posiada następujące kompetencje:

1)        zatwierdza i opiniuje projekt organizacji pracy i plan dydaktyczno- wychowawczy,

2)        zatwierdza w drodze uchwały regulaminy wewnętrzne, w tym regulamin wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy zgodny z obowiązującymi przepisami zawierający w szczególności:

a)    system oceniania obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b)   skalę ocen bieżących i klasyfikacyjnych śródrocznych oraz skalę ocen końcoworocznych z zajęć edukacyjnych,

c)    określenie wymagań na poszczególne oceny według przyjętej skali,

d)   szczegółowe zasady i termin klasyfikowania śródrocznego i końcoworocznego,

e)    zasady dopuszczania, tryb i terminy przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych.

§ 10

Samorząd Słuchaczy tworzy cała społeczność szkolna, a jego organy wybierane są przez słuchaczy w demokratycznych wyborach, i sprawuje on następujące funkcje:

1)        przedstawia Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi liceum wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących liceum, a w szczególności dotyczących realizacji praw i obowiązków słuchaczy,

2)        bierze udział w rozwiązywaniu konfliktów między słuchaczami, oraz między słuchaczami i pracownikami liceum,

3)        może organizować działalność kulturalną i oświatową zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami liceum.

 

Organizacja liceum uzupełniającego dla dorosłych

 

§ 11

1.        Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.

2.        Zajęcia ze słuchaczami kształcącymi się w formie stacjonarnej odbywają się przez trzy lub cztery dni w tygodniu.

3.        W liceum dla dorosłych kształcącym w formie zaocznej:

a)    konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez dwa dni,

b)   dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin w semestrze,

c)    organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą – wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą – przedegzaminacyjną.

4.        Dla osób przygotowujących się do egzaminów eksternistycznych określa się zasady uczęszczania na wybrane zajęcia edukacyjne.

 

§ 12

1.      Podstawową jednostką organizacyjną liceum uzupełniającego jest oddział.

2.      Liczba słuchaczy w oddziale liceum uzupełniającego integracyjnego oraz w oddziale integracyjnym w liceum uzupełniającym ogólnodostępnym wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 słuchaczy niepełnosprawnych. Określona tą zasadą liczebność słuchaczy w zespole integracyjnym obowiązuje na wszystkich zajęciach edukacyjnych w tym również z rozszerzonym zakresem.

3.      Zajęcia edukacyjne w liceum uzupełniającym, stanowiące realizację podstawy programowej ustalonej dla uzupełniającego liceum ogólnokształcącego są organizowane w oddziałach.

4.      Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych.

5.      Zajęcia edukacyjne z przedmiotów prowadzonych w zakresie rozszerzonym może być organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych. Liczba słuchaczy w zespole wynosi, co najmniej 20 osób. Za zgodą organu prowadzącego mogą być tworzone zespoły liczące mniej niż 20 osób.

6.      Oddziały mogą być dzielone na zajęciach edukacyjnych w sytuacjach, które określone są Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i zaleceniami organu prowadzącego.

 

§ 13

1.      Podstawową formą pracy liceum są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2.      Godzina lekcyjna trwa 45 min.

 

§ 14

1.      W ramach kształcenia słuchacz realizuje wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne zamieszczone w szkolnym planie nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

2.      Dyrektor liceum w porozumieniu z radą pedagogiczną i samorządem słuchaczy, z uwzględnieniem zainteresowań słuchaczy oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

§ 15

1.      Zadaniem biblioteki szkolnej jest: udostępnianie książek i innych źródeł informacji, zapewnianie warunków do poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, efektywnego posługiwania się technologia informacyjną, rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań, pogłębianie u słuchaczy nawyku czytania i uczenia się, oraz organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

2.      Z biblioteki mogą korzystać słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy liceum.

3.      Szczegółowy harmonogram pracy biblioteki opracowany jest przez nauczycieli - bibliotekarzy i zatwierdzony przez dyrektora liceum.

 

§ 16

1.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji liceum uzupełniającego opracowany przez dyrektora liceum do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji liceum zatwierdza organ prowadzący liceum do dnia 30 maja danego roku.

2.      W arkuszu organizacji liceum uzupełniającego zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników liceum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący liceum oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3.      Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji liceum, który jest opracowany z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, dyrektor liceum ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

Nauczyciele, inni pracownicy liceum i słuchacze

 

§ 17

W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 18

1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece słuchaczy.

2.      Zadania nauczycieli związane są w szczególności z:

1)      prawidłową realizacją procesu dydaktycznego,

2)      dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

3)      doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej,

4)      systematycznością bezstronnością w ocenie,

5)      prawidłowym prowadzeniem dokumentacji pedagogicznej.

 

§ 19

1.      Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego uwzględniającego  programy nauczania przedmiotów ujętych w podstawie programowej w  zakresie rozszerzonym.

2.      Dyrektor liceum może tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora liceum, na wniosek zespołu.

§ 20

Nad każdym oddziałem sprawuje opiekę nauczyciel wychowawca. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. W przypadku zaistnienia sytuacji losowej lub  powodów organizacyjnych dyrektor może zmienić wychowawcę oddziału.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 21

1.      Tablice i pieczęcie liceum zawierają nazwę zespołu i nazwę  liceum z zastrzeżeniem, że pieczęć urzędowa liceum  nie zawiera nazwy  zespołu.

2.      Liceum może posiadać sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

 

§ 22

1.      Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Zasady prowadzenia przez liceum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 23

Zmiany w statucie dokonuje się uchwałą Rady Pedagogicznej z powiadomieniem organów: prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.

 


Załącznik nr 10

do uchwały Nr XXXI/657/2004

Rady m.st. Warszawy

z dnia 27 maja 2004 r.

 

STATUT  GIMNAZJUM  Nr  159 dla DOROSŁYCH

 w Warszawie ul. Felińskiego 15

 

Informacje ogólne

 

§ 1

1.    Gimnazjum Nr 159 w Warszawie przy ul. Felińskiego 15 zwane dalej gimnazjum, jest szkołą publiczną dla dorosłych. Gimnazjum działa z mocy ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz niniejszego statutu.

2.    Gimnazjum wchodzi w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 w Warszawie, zwanego dalej centrum, CKU lub placówką.

3.    Pełna nazwa gimnazjum brzmi:

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 w Warszawie

Gimnazjum Nr 159 dla Dorosłych

Warszawa, ul Felińskiego 15.

§ 2

1.        Organem prowadzącym Gimnazjum Nr 159 dla Dorosłych w Warszawie przy ul. Felińskiego 15 jest miasto stołeczne Warszawa.

2.        Organ prowadzący może dokonać zmiany nazwy lub imienia gimnazjum na wniosek rady gimnazjum lub wspólny wniosek rady pedagogicznej i samorządu słuchaczy.

 

§ 3

1.        Gimnazjum jest szkołą ponadpodstawową dla dorosłych.

2.        Gimnazjum kształci w cyklu trzyletnim w formie stacjonarnej lub zaocznej.

3.        W gimnazjum kształcącym w formie stacjonarnej mogą być prowadzone klasy zaoczne, a w gimnazjum kształcącym w formie zaocznej – klasy stacjonarne.

 

Cele i zadania gimnazjum

 

§ 4

1.    Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

1)   umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia,

2)   umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

2.    Gimnazjum  wypełnia swoje cele i zadania organizując edukację w ramach opracowanego przez radę pedagogiczną programu edukacji zgodnie z ramowym planem nauczania gimnazjum.

 

§ 5

Opiekę nad słuchaczami przebywającymi w szkole sprawują nauczyciele ponosząc odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

1.      Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu „wychowawcą”.

2.      W przypadku zaistnienia sytuacji losowej, organizacyjnej dyrektor może zmienić wychowawcę oddziału.

 

Organy gimnazjum

 

§ 7

1.        Organami gimnazjum dla dorosłych są:

1)   Dyrektor gimnazjum,

2)   Rada Pedagogiczna,

3)   Samorząd Słuchaczy.

2.    Wymienione organy gimnazjum współpracują ze sobą na zasadach:

1)   demokratycznego, partnerskiego współdziałania,

2)   swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,

3)   wymiany bieżącej informacji o podejmowanych działaniach lub decyzjach,

4)   rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz gimnazjum w granicach kompetencji określonych przepisami.

3.    Rada Pedagogiczna i Samorząd uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne ze statutem.

 

Kompetencje organów gimnazjum

 

§ 8

 

Dyrektor gimnazjum  jest przełożonym wszystkich pracowników, określa ich zakresy czynności, obowiązki i kompetencje, reprezentuje szkołę na zewnątrz, a ponadto:

1)        kieruje bieżącą działalnością gimnazjum,

2)        powierza stanowiska kierownicze i odwołuje  z tych stanowisk po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego,

3)        zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pozostałych pracowników gimnazjum - zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

4)        sprawuje nadzór pedagogiczny, odpowiada za stan organizacyjny gimnazjum,

5)        odpowiada za zgodny z obowiązującymi przepisami przebieg rekrutacji, klasyfikacji
i promowania,

6)        dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie tych środków,

7)        organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę gimnazjum,

8)        realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach  kompetencji,

9)        wnioskuje o przyznanie pracownikom nagród, odznaczeń i wyróżnień,

10)         przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

11)         wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów szczególnych.

 

§ 9

Wszyscy pracownicy pedagogiczni gimnazjum wchodzą w skład Rady Pedagogicznej, która posiada następujące kompetencje:

1)        zatwierdza i opiniuje projekt organizacji pracy,

2)        zatwierdza w drodze uchwały regulaminy wewnętrzne, w tym regulamin wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy zgodny z obowiązującymi przepisami zawierający w szczególności:

a)    system oceniania obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b)   skalę ocen bieżących i klasyfikacyjnych śródrocznych oraz skalę ocen końcoworocznych z przedmiotów nauczania,

c)    określenie wymagań na poszczególne oceny według przyjętej skali,

d)   szczegółowe zasady i termin klasyfikowania śródrocznego i końcoworocznego,

e)    zasady dopuszczania, tryb i terminy przeprowadzania egzaminów poprawkowych
i klasyfikacyjnych,

3)      klasyfikuje i promuje słuchaczy zgodnie z przyjętym regulaminem oceniania, klasyfikowania i  promowania słuchaczy,

4)      przygotowuje projekty zmian w  statucie,

5)      ustala program doskonalenia zawodowego pracowników,

6)      podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy słuchaczy,

7)      podejmuje uchwały w sprawach innowacji pedagogicznych,

8)      opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom nagród, odznaczeń i wyróżnień.

 

§ 10

Samorząd Słuchaczy tworzy cała społeczność szkolna, a jego organy wybierane są w demokratycznych wyborach. Sprawuje on następujące funkcje:

1)        przedstawia Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi gimnazjum wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących gimnazjum, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji praw słuchaczy, w tym nagród, kar i skreślenia z listy,

2)        bierze udział w rozwiązywaniu konfliktów między słuchaczami, oraz między nimi
i  pracownikami gimnazjum,

3)        może organizować działalność kulturalną, oświatową zgodnie z  własnymi potrzebami i możliwościami gimnazjum,

4)        wybiera nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

Organizacja gimnazjum

 

§ 11

 

1.        Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają obowiązujące przepisy MEN – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

2.        Zajęcia ze słuchaczami w gimnazjum dla dorosłych kształcącym w formie stacjonarnej odbywają się prze trzy lub cztery dni w tygodniu.

3.        W gimnazjum dla dorosłych kształcącym w formie zaocznej:

1)   konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach co dwa  tygodnie przez dwa dni,

2)   dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin w semestrze,

3)   organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą -      wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą – przedegzaminacyjną.

4.    Dla osób przygotowujących się do egzaminów eksternistycznych określa się zasady uczęszczania na wybrane zajęcia edukacyjne.

 

 

§ 12

1.        Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział.

2.        Liczba słuchaczy w oddziale gimnazjum integracyjnego oraz w oddziale integracyjnym w gimnazjum ogólnodostępnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 słuchaczy niepełnosprawnych.

3.        Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla gimnazjum, są organizowane w oddziałach.

4.        Oddziały mogą być dzielone na zajęciach z przedmiotów i w sytuacjach, które określone są odrębnymi przepisami.

§ 13

1.        Podstawową formą pracy gimnazjum są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2.        Godzina lekcyjna trwa 45 min.

§ 14

W ramach kształcenia ogólnego słuchacz realizuje wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne zamieszczone w szkolnym planie nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

 

§ 15

1.        Zadaniem biblioteki  szkolnej jest :

1)     udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

2)     tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

3)     rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań słuchaczy oraz pogłębiania u słuchaczy nawyku czytania i uczenia się,

4)     organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

2.        Z biblioteki mogą korzystać słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum.

3.    Szczegółowy harmonogram pracy biblioteki i zasady współpracy opracowane są przez nauczycieli – bibliotekarzy i zatwierdzone przez Dyrektora gimnazjum .

 

§ 16

1.        Szczegółową organizację nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji  opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji  zatwierdza organ prowadzący gimnazjum do dnia 30 maja danego roku.

2.        W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3.        Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji  dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację obowiązkowych i  dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych.

 

Nauczyciele, inni pracownicy gimnazjum i słuchacze

 

§ 17

W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników  administracji i obsługi na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 18

1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece słuchaczy.

2.      Działania nauczyciela powinny być podporządkowane trosce o zdrowie fizyczne i psychiczne słuchaczy.

3.      Zadania nauczycieli związane są w szczególności z:

1)   prawidłową realizacją procesu dydaktycznego,

2)   dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

3)   doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej,

4)   wspieraniem rozwoju psychofizycznego słuchaczy, ich zdolności i zainteresowań,

5)   systematycznością, bezstronnością i obiektywizmem w ocenie słuchaczy oraz sprawiedliwym ich traktowaniem,

6)   udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

7)   wiązaniem zagadnień teoretycznych z praktyką,

8)   prawidłowym prowadzeniem dokumentacji pedagogicznej.

 

§ 19

1.      Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania oraz jego modyfikacja w miarę potrzeb.

2.      Dyrektor gimnazjum może tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora, na wniosek zespołu.

3.      Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

 

§ 20

1.      Nad każdym oddziałem sprawuje opiekę wychowawczą wychowawca – wyznaczony spośród nauczycieli uczących w danym oddziale przez dyrektora gimnazjum.

2.      Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.      Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku słuchaczy, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych .

 

Postanowienia końcowe

 

§ 21

1.        Tablice i  pieczęcie powinny zawierać pełną nazwę centrum i nazwę gimnazjum .

2.        Gimnazjum może posiadać sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

 

§ 22

1.        Gimnazjum prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.        Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 23

Zmiany w statucie dokonuje się uchwałą Rady Pedagogicznej z powiadomieniem organów: prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.


Załącznik nr 11

do uchwały Nr XXXI/657/2004

Rady m.st. Warszawy

z dnia 27 maja 2004 r.

 

STATUT 

  Technikum  Nr 15 dla Dorosłych   

w Warszawie  przy ul. Górnośląska 31

 

Informacje ogólne

 

§ 1

 

1.        Technikum  Nr 56 dla Dorosłych w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 31, zwane dalej technikum, jest szkołą publiczną dla dorosłych.

2.        Technikum działa z mocy ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.)  przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz niniejszego statutu.

3.        Technikum wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 32 w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 31 , zwanego dalej  zespołem.

4.        Pełna nazwa technikum brzmi następująco:

Zespół Szkół Nr 32 w Warszawie
Technikum  Nr 15 dla Dorosłych

w Warszawie, ul. Górnośląska 31

 

§ 2

1.    Organem prowadzącym Technikum Nr 15 dla Dorosłych, jest miasto stołeczne Warszawa.

2.    Organ prowadzący może nadać imię lub dokonać zmiany nazwy technikum na wniosek rady technikum lub wspólny wniosek rady pedagogicznej  i samorządu słuchaczy.

 

§ 3

1.        Technikum  jest szkołą ponadgimnazjalną kształcącą na podbudowie gimnazjum i umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu a także świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

2.        Technikum kształci w cyklu czteroletnim w formie stacjonarnej lub zaocznej.

3.        Zawody, w których kształci szkoła określi Rada Pedagogiczna w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

Cele i zadania technikum dla dorosłych

 

§ 4

 

1.      Technikum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

1)      umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia technikum i zdobycia kwalifikacji zawodowych,

2)      umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, po zdaniu egzaminu maturalnego,

3)      umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

4)      kształtuje środowisko sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty stosownie do warunków technikum i wieku słuchaczy,

5)      sprawuje opiekę nad słuchaczami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości.

2.      Technikum wypełnia swoje cele i zadania organizując edukację w ramach opracowanego przez radę pedagogiczną  programu edukacji zgodnie z ramowym planem nauczania technikum,  z uwzględnieniem wspomagania słuchacza w jego wszechstronnym rozwoju i  tworzenia pozytywnie oddziaływującego środowiska wychowawczego.

 

§ 5

Opiekę nad słuchaczami przebywającymi w szkole sprawują nauczyciele ponosząc odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczególną opiekę nad słuchaczami wymagającymi stałej lub doraźnej pomocy ze względów rodzinnych, zdrowotnych lub innych losowych dyrektor technikum powierza: pedagogowi szkolnemu i wychowawcom klas.

§ 6

Technikum współpracuje z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną w celu udzielenia słuchaczom pomocy psychologicznej i pedagogicznej a także z poradniami specjalistycznymi  i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc.

 

Organy technikum dla dorosłych i ich kompetencje

 

§ 7

1.    Organami technikum dla dorosłych są:

1)   Dyrektor technikum ,

2)   Rada Pedagogiczna,

3)   Samorząd Słuchaczy.

2.    Wymienione organy technikum  współpracują ze sobą na zasadach:

1)   demokratycznego, partnerskiego współdziałania,

2)   swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,

3)   wymiany bieżącej informacji o podejmowanych przedsięwzięciach lub decyzjach,

4)   rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz liceum w granicach kompetencji określonych przepisami.

3.    Rada Pedagogiczna i Samorząd Słuchaczy uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne ze statutem.

 

Kompetencje organów technikum  dla dorosłych

 

§ 8

Dyrektor technikum jest przełożonym wszystkich pracowników, określa ich zakresy czynności, obowiązki i kompetencje, a ponadto:

1)        kieruje działalnością technikum i reprezentuje je na zewnątrz,

2)        powierza stanowiska kierownicze i odwołuje z  tych stanowisk po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego,

3)        zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pozostałych pracowników technikum - zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

4)        sprawuje nadzór pedagogiczny, odpowiada za stan organizacyjny, pracę psychologiczno- pedagogiczną, wychowawczą i dydaktyczną technikum,

5)        odpowiada za zgodny z obowiązującymi przepisami przebieg rekrutacji, klasyfikacji
i promowania,

6)        dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie tych środków,

7)        organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę technikum,

8)        realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji,

9)        wnioskuje o przyznanie pracownikom nagród, odznaczeń i wyróżnień,

10)         przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

11)         może zmienić lub wprowadzić nowe zawody, w których kształci szkoła w porozumieniu
z organem prowadzącym, organem sprawującym nadzór pedagogiczny i wojewódzkim urzędem pracy.

12)         wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów szczególnych.

 

§ 9

Pracownicy pedagogiczni technikum wchodzą w skład Rady Pedagogicznej, która posiada następujące kompetencje:

1)        zatwierdza i opiniuje projekt organizacji pracy i plan dydaktyczno- wychowawczy,

2)        zatwierdza w drodze uchwały regulaminy wewnętrzne, w tym regulamin wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy zgodny z obowiązującymi przepisami zawierający w szczególności:

a)    system oceniania obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b)   skalę ocen bieżących i klasyfikacyjnych śródrocznych oraz skalę ocen końcoworocznych z zajęć edukacyjnych,

c)    określenie wymagań na poszczególne oceny według przyjętej skali,

d)   szczegółowe zasady i termin klasyfikowania śródrocznego i końcoworocznego,

e)    zasady dopuszczania, tryb i terminy przeprowadzania egzaminów poprawkowych
i klasyfikacyjnych,

 

§ 10

Samorząd Słuchaczy tworzy cała społeczność szkolna, a jego organy wybierane są w demokratycznych wyborach, i sprawuje on następujące funkcje:

1)        przedstawia radzie pedagogicznej i dyrektorowi technikum wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących technikum, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji praw słuchaczy, w tym nagród, kar i skreślenia z listy słuchaczy,

2)        bierze udział w rozwiązywaniu konfliktów między słuchaczami oraz między nimi
i pracownikami technikum

3)        może organizować działalność kulturalną, oświatową zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami technikum.

 

Organizacja technikum

 

§ 11

1.        Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.

2.        Zajęcia ze  słuchaczami kształcącymi się w formie stacjonarnej odbywają się przez trzy lub cztery dni w tygodniu,

3.        W technikum dla dorosłych kształcącym w formie zaocznej:

1)   konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez dwa dni,

2)   dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin w semestrze,

3)   organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą – wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą – przedegzaminacyjną.

4.        Dla osób przygotowujących się do egzaminów eksternistycznych określa się zasady uczęszczania na wybrane zajęcia edukacyjne.

 

§ 12

1.        Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla technikum, są organizowane w oddziałach z zastrzeżeniem ust. 2.

2.        Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych  słuchaczy .

3.        Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych.

4.        Liczba słuchaczy w oddziale technikum integracyjnego oraz w oddziale integracyjnym w technikum  ogólnodostępnym wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 słuchaczy niepełnosprawnych. Określona tą zasadą liczebność słuchaczy w  zespole integracyjnym obowiązuje na wszystkich zajęciach edukacyjnych w tym również w nauczaniu języków obcych.

5.        W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, a w szczególności szkół wyższych, centów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach rolnych, oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy technikum uzupełniającym a daną jednostką.

6.        Oddziały mogą być dzielone na zajęciach edukacyjnych w sytuacjach, które określone są Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

 

§ 13

Godzina lekcyjna trwa 45 min. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

§ 14

Dyrektor technikum określa szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

 

§ 15

1.      Dyrektor technikum po uwzględnieniu możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych, określa organizację dodatkowych zajęć w formach pozaszkolnych dla słuchaczy , zwiększając szansę ich zatrudnienia, organizowanych w porozumieniu z organem prowadzącym technikum oraz we współpracy z urzędami pracy, pracodawcami, placówkami kształcenia ustawicznego, placówkami kształcenia praktycznego oraz ośrodkami dokształcania i doskonalenia zawodowego, jeżeli takie technikum takie zajęcia prowadzi.

2.      Dyrektor technikum określa organizację pracowni szkolnych, w szczególności pracowni ćwiczeń praktycznych, pracowni symulacyjnych oraz warsztatów szkolnych, dla realizacji zajęć praktycznych, jeżeli technikum takie warsztaty i pracownie posiada.

§ 16

 

1.      Zadaniem biblioteki szkolnej jest: udostępnianie książek i innych źródeł informacji, zapewnianie warunków do poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, efektywnego posługiwania się technologia informacyjną, rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań, pogłębianie u słuchaczy nawyku czytania i uczenia się, oraz organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

2.      Z biblioteki mogą korzystać słuchacze , nauczyciele i inni pracownicy technikum.

3.      Szczegółowy harmonogram pracy biblioteki opracowany jest przez nauczycieli - bibliotekarzy i zatwierdzony przez dyrektora technikum.

 

§ 17

1.        Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji technikum opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji technikum zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.

2.        W arkuszu organizacji technikum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników technikum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący technikum oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3.        Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji technikum, który jest opracowany z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, dyrektor technikum ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

Nauczyciele, inni pracownicy technikum i słuchacze

 

§ 18

W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 19

1.        Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece słuchaczy . Działania nauczyciela powinny być podporządkowane trosce o zdrowie słuchaczy.

2.        Zadania nauczycieli związane są w szczególności z:

1)   prawidłową realizacją procesu dydaktycznego,

2)   dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

3)   doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej,

4)   systematycznością, bezstronnością i obiektywizmem w ocenie

5)   prawidłowym prowadzeniem dokumentacji pedagogicznej.

 

§ 20

1.        Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego a także programu nauczania w danym zawodzie, z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i zawodowego.

2.        Dyrektor technikum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora technikum, na wniosek zespołu.

 

§ 21

1.        Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca .

2.        Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. W przypadku zaistnienia sytuacji losowej lub  powodów organizacyjnych dyrektor może zmienić wychowawcę oddziału.

3.        Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku słuchaczy , ich potrzeb oraz warunków środowiskowych technikum.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 22

1.        Tablice i pieczęcie technikum zawierają nazwę zespołu i nazwę tego technikum z zastrzeżeniem, że pieczęć urzędowa technikum  nie zawiera nazwy  zespołu.

2.        Technikum może posiadać sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

 

§ 23

1.        Technikum prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.        Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

§ 24

Zmiany w statucie dokonuje się uchwałą rady pedagogicznej z powiadomieniem organów:

prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.

 


Załącznik nr 12

do uchwały Nr XXXI/657/2004

Rady m.st. Warszawy

z dnia 27 maja 2004 r.

 

STATUT 

  Technikum Uzupełniającego Nr 4 dla Dorosłych   

w Warszawie  przy ul. Górnośląskiej 31

 

Informacje ogólne

 

§ 1

1.      Technikum Uzupełniające Nr 4 dla Dorosłych W Warszawie przy ul. Górnośląskiej 31, zwane dalej technikum, jest szkołą publiczną dla dorosłych.

2.      Technikum działa z mocy ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz niniejszego statutu.

3.      Technikum wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 23, zwanego dalej zespołem.

4.      Pełna nazwa technikum brzmi następująco:

Zespół Szkół Nr 23

Technikum Uzupełniające  Nr 4 dla Dorosłych

w Warszawie, przy ul. Górnośląskiej 31.

 

§ 2

1.      Organem prowadzącym Technikum Uzupełniające Nr 4 dla Dorosłych jest miasto stołeczne Warszawa.

2.      Organ prowadzący może nadać imię lub dokonać zmiany nazwy technikum uzupełniającego na wniosek rady technikum lub wspólny wniosek rady pedagogicznej i samorządu słuchaczy.

 

§ 3

1.      Technikum uzupełniające jest szkołą ponadgimnazjalną kształcącą na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej i umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu a także świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

2.      Technikum kształci w cyklu trzyletnim w zawodzie technik budownictwa.

 

Cele i zadania technikum uzupełniającego

 

§ 4

1.      Technikum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

1)   umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia,

2)   technikum i zdobycia kwalifikacji zawodowych,

3)   umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, po zdaniu egzaminu maturalnego,

4)   umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

5)   kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty stosownie do warunków liceum i wieku słuchaczy ,

6)   sprawuje opiekę nad słuchaczami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości.

2.        Technikum wypełnia swoje cele i zadania organizując edukację w ramach opracowanego przez radę pedagogiczną: programu wychowawczego, programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych słuchaczy oraz programu edukacji zgodnie z ramowym planem nauczania technikum, z uwzględnieniem wspomagania słuchacza w jego wszechstronnym rozwoju i  tworzenia pozytywnie oddziaływującego środowiska wychowawczego.

 

§ 5

Opiekę nad słuchaczami przebywającymi w szkole sprawują nauczyciele ponosząc odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczególną opiekę nad słuchaczami wymagającymi stałej lub doraźnej pomocy ze względów rodzinnych, zdrowotnych lub innych losowych dyrektor technikum powierza: pedagogowi szkolnemu i wychowawcom klas.

 

§ 6

Technikum współpracuje z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną w celu udzielenia słuchaczom pomocy psychologicznej i pedagogicznej a także z poradniami specjalistycznymi i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc.

 

Organy technikum uzupełniającego i ich kompetencje

 

§ 7

1.    Organami technikum dla dorosłych są:

1)   Dyrektor technikum ,

2)   Rada Pedagogiczna,

3)   Samorząd Słuchaczy.

2.    Wymienione organy technikum  współpracują ze sobą na zasadach:

§      demokratycznego, partnerskiego współdziałania,

§      swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,

§      wymiany bieżącej informacji o podejmowanych przedsięwzięciach lub decyzjach,

§      rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz liceum w granicach kompetencji określonych przepisami.

3.    Rada Pedagogiczna i Samorząd Słuchaczy uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne ze statutem.

 

Kompetencje organów technikum uzupełniającego dla dorosłych

 

§ 8

Dyrektor technikum jest przełożonym wszystkich pracowników, określa ich zakresy czynności, obowiązki i kompetencje, a ponadto:

1)        kieruje bieżącą działalnością technikum i reprezentuje je na zewnątrz ,

2)        powierza stanowiska kierownicze i odwołuje z tych stanowisk po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego,

3)        zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pozostałych pracowników technikum - zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

4)        sprawuje nadzór pedagogiczny, odpowiada za stan organizacyjny, pracę psychologiczno- pedagogiczną, wychowawczą i dydaktyczną technikum,

5)        odpowiada za zgodny z obowiązującymi przepisami przebieg rekrutacji, klasyfikacji
i promowania,

6)        dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie tych środków,

7)        organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę technikum,

8)        realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji,

9)        wnioskuje o przyznanie pracownikom nagród, odznaczeń i wyróżnień,

10)         przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

11)         może zmienić lub wprowadzić nowe zawody w których kształci szkoła w porozumieniu
z organem prowadzącym, organem sprawującym nadzór pedagogiczny i wojewódzkim urzędem pracy.

12)         wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów szczególnych.

 

§ 9

Pracownicy pedagogiczni technikum wchodzą w skład Rady Pedagogicznej, która posiada następujące kompetencje:

1)        zatwierdza i opiniuje projekt organizacji pracy i plan dydaktyczno- wychowawczy,

2)        zatwierdza w drodze uchwały regulaminy wewnętrzne, w tym regulamin wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy zgodny z obowiązującymi przepisami zawierający w szczególności:

1.    system oceniania obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

2.    skalę ocen bieżących i klasyfikacyjnych śródrocznych oraz skalę ocen końcoworocznych z zajęć edukacyjnych,

3.    określenie wymagań na poszczególne oceny według przyjętej skali,

4.    szczegółowe zasady i termin klasyfikowania śródrocznego i końcoworocznego,

5.    zasady dopuszczania, tryb i terminy przeprowadzania egzaminów poprawkowych
i klasyfikacyjnych.

 

§ 10

Samorząd Słuchaczy tworzy cała społeczność szkolna, a jego organy wybierane są w demokratycznych wyborach, i sprawuje on następujące funkcje:

1)        przedstawia radzie pedagogicznej i dyrektorowi technikum wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących technikum, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji praw słuchaczy , w tym nagród, kar i skreślenia z listy słuchaczy,

2)        bierze udział w rozwiązywaniu konfliktów między słuchaczami oraz między nimi
i pracownikami technikum

3)        może organizować działalność kulturalną, oświatową zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami technikum .

 

Organizacja technikum uzupełniającego

 

§ 11

 

1.        Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy,

2.        Zajęcia ze  słuchaczami kształcącymi się w formie stacjonarnej odbywają się przez trzy lub cztery dni w tygodniu,

3.        W technikum dla dorosłych kształcącym w formie zaocznej:

a)    konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez dwa dni,

b)   dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin w semestrze,

c)    organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą – wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą – przedegzaminacyjną.

4.        Dla osób przygotowujących się do egzaminów eksternistycznych określa się zasady uczęszczania na  wybrane zajęcia edukacyjne.

 

§ 12

1.      Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla technikum uzupełniającego, są organizowane w oddziałach z zastrzeżeniem ust. 2.

2.      Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych  słuchaczy .

3.      Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych.

4.      Liczba słuchaczy w oddziale technikum uzupełniającego integracyjnego oraz w oddziale integracyjnym w technikum uzupełniającym ogólnodostępnym wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 słuchaczy niepełnosprawnych. Określona tą zasadą liczebność słuchaczy w zespole integracyjnym obowiązuje na wszystkich zajęciach edukacyjnych w tym również w nauczaniu języków obcych.

5.      W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, a w szczególności szkół wyższych, centów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach rolnych, oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy technikum uzupełniającym a daną jednostką.

6.      Oddziały mogą być dzielone na zajęciach edukacyjnych w sytuacjach, które określone są Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.   

 

§ 13

Godzina lekcyjna trwa 45 min. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

§ 14

Dyrektor technikum określa szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

§ 15

1.      Dyrektor technikum po uwzględnieniu możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych, określa organizację dodatkowych zajęć w formach pozaszkolnych dla słuchaczy , zwiększając szansę ich zatrudnienia, organizowanych w porozumieniu z organem prowadzącym technikum oraz we współpracy z urzędami pracy, pracodawcami, placówkami kształcenia ustawicznego, placówkami kształcenia praktycznego oraz ośrodkami dokształcania i doskonalenia zawodowego, jeżeli takie technikum takie zajęcia prowadzi.

2.      Dyrektor technikum określa organizację pracowni szkolnych, w szczególności pracowni ćwiczeń praktycznych, pracowni symulacyjnych oraz warsztatów szkolnych, dla realizacji zajęć praktycznych, jeżeli technikum takie warsztaty i pracownie posiada.

 

§ 16

1.      Zadaniem biblioteki szkolnej jest: udostępnianie książek i innych źródeł informacji, zapewnianie warunków do poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, efektywnego posługiwania się technologia informacyjną, rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań, pogłębianie u słuchaczy nawyku czytania i uczenia się, oraz organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

2.      Z biblioteki mogą korzystać słuchacze , nauczyciele i inni pracownicy technikum.

3.      Szczegółowy harmonogram pracy biblioteki opracowany jest przez nauczycieli - bibliotekarzy i zatwierdzony przez dyrektora technikum.

 

§ 17

1.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji technikum uzupełniającego opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji technikum zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.

2.      W arkuszu organizacji technikum uzupełniającego zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników technikum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący technikum oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3.      Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji technikum, który jest opracowany z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, dyrektor technikum ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

 

Nauczyciele, inni pracownicy technikum i słuchacze

 

§ 18

W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 19

1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece słuchaczy. Działania nauczyciela powinny być podporządkowane trosce o zdrowie słuchaczy.

2.      Zadania nauczycieli związane są w szczególności z:

1)   prawidłową realizacją procesu dydaktycznego,

2)   dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

3)   doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej,

4)   systematycznością, bezstronnością i obiektywizmem w ocenie

5)   prawidłowym prowadzeniem dokumentacji pedagogicznej.

 

 

§ 20

1.      Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego a także programu nauczania w danym zawodzie, z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i zawodowego.

2.      Dyrektor technikum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora technikum, na wniosek zespołu.

 

§ 21

1.      Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca .

2.      Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. W przypadku zaistnienia sytuacji losowej lub  powodów organizacyjnych dyrektor może zmienić wychowawcę oddziału.

3.      Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku słuchaczy , ich potrzeb oraz warunków środowiskowych technikum.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 22

1.      Tablice i pieczęcie technikum zawierają nazwę zespołu i nazwę tego technikum z zastrzeżeniem, że pieczęć urzędowa technikum  nie zawiera nazwy  zespołu.

2.      Technikum może posiadać sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

 

§ 23

1.      Technikum prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

§ 24

Zmiany w statucie dokonuje się uchwałą Rady Pedagogicznej z powiadomieniem organów: prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.

 


Załącznik nr 13

do uchwały Nr XXXI/657/2004

Rady m.st. Warszawy

z dnia 27 maja 2004 r.

 

STATUT 

  XI Uzupełniającego  Liceum Ogólnokształcącego  dla Dorosłych

w Warszawie  przy ul. Górnośląskiej 31

 

Informacje ogólne

 

 

§ 1

1.      XI Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 31, zwane dalej liceum, jest  szkołą publiczną dla dorosłych. Liceum działa z mocy ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz niniejszego statutu.

2.      Liceum wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 23, zwanego dalej zespołem.

3.      Pełna nazwa liceum brzmi następująco:

Zespół Szkół Nr 23

XI Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

w Warszawie, ul. Górnośląska 31.

 

§ 2

1.      Organem prowadzącym XI Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest miasto stołeczne Warszawa..

2.      Organ prowadzący może nadać imię lub dokonać zmiany nazwy liceum uzupełniającego dla dorosłych na wniosek rady liceum lub wspólny wniosek rady pedagogicznej i samorządu słuchaczy.

§ 3

1.      Liceum uzupełniające dla dorosłych jest szkołą ponadgimnazjalną kształcącą na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej i umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

2.      Liceum kształci w cyklu dwuletnim w formie stacjonarnej lub zaocznej.

Cele i zadania liceum uzupełniającego

 

§ 4

1.        Liceum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

1)  umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia  liceum,

2)  umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, po zdaniu egzaminu maturalnego,

3)  umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

2.      Liceum wypełnia swoje cele i zadania organizując edukację w ramach opracowanego przez radę pedagogiczną programu edukacji zgodnie z ramowym planem nauczania liceum.

 

§ 5

1.        Opiekę nad słuchaczami przebywającymi w szkole sprawują nauczyciele ponosząc odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.        Szczególną opiekę nad słuchaczami wymagającymi stałej lub doraźnej pomocy ze względów rodzinnych, zdrowotnych lub innych losowych dyrektor liceum powierza: pedagogowi szkolnemu i wychowawcom klas.

 

§ 6

Liceum współpracuje z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną w celu udzielenia słuchaczom pomocy psychologicznej i pedagogicznej a także z  poradniami specjalistycznymi i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc słuchaczom.

 

Organy liceum uzupełniającego i ich kompetencje

 

§ 7

1.    Organami liceum są:

1)  Dyrektor liceum,

2)  Rada Pedagogiczna,

3)  Samorząd Słuchaczy.

2.    Wymienione organy liceum współpracują ze sobą na zasadach:

1)  demokratycznego, partnerskiego współdziałania,

2)  swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,

3)  wymiany bieżącej informacji o podejmowanych przedsięwzięciach lub decyzjach,

4)  rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz liceum w granicach kompetencji określonych przepisami.

3.    Rada Pedagogiczna i Samorząd Słuchaczy uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne ze statutem.

 

Kompetencje organów liceum uzupełniającego

 

§ 8

Dyrektor liceum  jest przełożonym wszystkich pracowników, określa ich zakresy czynności, obowiązki i kompetencje, a ponadto:

1)    kieruje bieżącą działalnością liceum i reprezentuje je na zewnątrz,

2)    powierza stanowiska kierownicze i odwołuje z tych stanowisk po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego,

3)    zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pozostałych pracowników liceum - zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

4)    sprawuje nadzór pedagogiczny, odpowiada za stan organizacyjny, pracę psychologiczno- pedagogiczną, wychowawczą i dydaktyczną liceum,

5)    odpowiada za zgodny z obowiązującymi przepisami przebieg rekrutacji, klasyfikacji
i promowania,

6)    dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie tych środków,

7)    organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę liceum,

8)    realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji,

9)    wnioskuje o przyznanie pracownikom nagród, odznaczeń i wyróżnień,

10)    przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

11)    wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów szczególnych.

 

§ 9

Pracownicy pedagogiczni liceum wchodzą w skład Rady Pedagogicznej, która posiada następujące kompetencje:

1)    zatwierdza i opiniuje projekt organizacji pracy i plan dydaktyczno- wychowawczy,

2)    zatwierdza w drodze uchwały regulaminy wewnętrzne, w tym regulamin wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy zgodny z obowiązującymi przepisami zawierający w szczególności:

a)  system oceniania obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b)  skalę ocen bieżących i klasyfikacyjnych śródrocznych oraz skalę ocen końcoworocznych z zajęć edukacyjnych,

c)  określenie wymagań na poszczególne oceny według przyjętej skali,

d)  szczegółowe zasady i termin klasyfikowania śródrocznego i końcoworocznego,

e)  zasady dopuszczania, tryb i terminy przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych.

§ 10

Samorząd Słuchaczy tworzy cała społeczność szkolna, a jego organy wybierane są przez słuchaczy w demokratycznych wyborach, i sprawuje on następujące funkcje:

1)        przedstawia Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi liceum wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących liceum, a w szczególności dotyczących realizacji praw i obowiązków słuchaczy,

2)        bierze udział w rozwiązywaniu konfliktów między słuchaczami, oraz między słuchaczami i pracownikami liceum,

3)        może organizować działalność kulturalną i oświatową zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami liceum.

 

Organizacja liceum uzupełniającego dla dorosłych

 

§ 11

1)      Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.

2)      Zajęcia ze słuchaczami kształcącymi się w formie stacjonarnej odbywają się przez trzy lub cztery dni w tygodniu.

3)      W liceum dla dorosłych kształcącym w formie zaocznej:

a)    konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez dwa dni,

b)   dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin w semestrze,

c)    organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą – wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą – przedegzaminacyjną.

4)      Dla osób przygotowujących się do egzaminów eksternistycznych określa się zasady uczęszczania na wybrane zajęcia edukacyjne.

 

§ 12

1.        Podstawową jednostką organizacyjną liceum uzupełniającego jest oddział.

2.        Liczba słuchaczy w oddziale liceum uzupełniającego integracyjnego oraz w oddziale integracyjnym w liceum uzupełniającym ogólnodostępnym wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 słuchaczy niepełnosprawnych. Określona tą zasadą liczebność słuchaczy w zespole integracyjnym obowiązuje na wszystkich zajęciach edukacyjnych w tym również z rozszerzonym zakresem.

3.        Zajęcia edukacyjne w liceum uzupełniającym, stanowiące realizację podstawy programowej ustalonej dla uzupełniającego liceum ogólnokształcącego są organizowane w oddziałach.

4.        Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych.

5.        Zajęcia edukacyjne z przedmiotów prowadzonych w zakresie rozszerzonym może być organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych. Liczba słuchaczy w zespole wynosi, co najmniej 20 osób. Za zgodą organu prowadzącego mogą być tworzone zespoły liczące mniej niż 20 osób.

6.        Oddziały mogą być dzielone na zajęciach edukacyjnych w sytuacjach, które określone są Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i zaleceniami organu prowadzącego.

§ 13

1.        Podstawową formą pracy liceum są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2.        Godzina lekcyjna trwa 45 min.

§ 14

1.        W ramach kształcenia słuchacz realizuje wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne zamieszczone w szkolnym planie nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

2.        Dyrektor liceum w porozumieniu z radą pedagogiczną i samorządem słuchaczy, z uwzględnieniem zainteresowań słuchaczy oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

 

§ 15

1.        Zadaniem biblioteki szkolnej jest: udostępnianie książek i innych źródeł informacji, zapewnianie warunków do poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, efektywnego posługiwania się technologia informacyjną, rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań, pogłębianie u słuchaczy nawyku czytania i uczenia się, oraz organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

2.        Z biblioteki mogą korzystać słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy liceum.

3.        Szczegółowy harmonogram pracy biblioteki opracowany jest przez nauczycieli - bibliotekarzy i zatwierdzony przez dyrektora liceum.

 

§ 16

1.        Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji liceum uzupełniającego opracowany przez dyrektora liceum do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji liceum zatwierdza organ prowadzący liceum do dnia 30 maja danego roku.

2.        W arkuszu organizacji liceum uzupełniającego zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników liceum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący liceum oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3.        Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji liceum, który jest opracowany z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, dyrektor liceum ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

Nauczyciele, inni pracownicy liceum i słuchacze

 

§ 17

W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 18

1.        Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece słuchaczy.

2.        Zadania nauczycieli związane są w szczególności z:

1)  prawidłową realizacją procesu dydaktycznego,

2)  dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

3)  doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej,

4)  systematycznością i bezstronnością w ocenie,

5)  prawidłowym prowadzeniem dokumentacji pedagogicznej.

 

§ 19

1.        Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego uwzględniającego programy nauczania przedmiotów ujętych w podstawie programowej w  zakresie rozszerzonym.

2.        Dyrektor liceum może tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora liceum, na wniosek zespołu.

 

§ 20

Nad każdym oddziałem sprawuje opiekę nauczyciel wychowawca. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. W przypadku zaistnienia sytuacji losowej lub  powodów organizacyjnych dyrektor może zmienić wychowawcę oddziału.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 21

1.        Tablice i pieczęcie liceum zawierają nazwę zespołu i nazwę liceum z zastrzeżeniem, że pieczęć urzędowa liceum  nie zawiera nazwy  zespołu.

2.        Liceum może posiadać sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

 

§ 22

1.        Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.        Zasady prowadzenia przez liceum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 23

Zmiany w statucie dokonuje się uchwałą Rady Pedagogicznej z powiadomieniem organów: prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.


Załącznik nr 14

do uchwały Nr XXXI/657/2004

Rady m.st. Warszawy

z dnia 27 maja 2004 r.

 

STATUT 

 CXXVI Liceum Ogólnokształcącego  dla Dorosłych

w Warszawie  przy ul. Górnośląskiej 31

Informacje ogólne

 

§ 1

1.        CXXVI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 31, zwane dalej liceum, jest  szkołą publiczną dla dorosłych. Liceum działa z mocy ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz niniejszego statutu.

2.        Liceum wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 23, zwanego dalej zespołem.

3.        Pełna nazwa liceum brzmi następująco:

Zespół Szkół Nr 23
CXXVI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

w Warszawie, ul. Górnośląska 31.

 

§ 2

1.        Organem prowadzącym CXXVI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest miasto stołeczne Warszawa.

2.        Organ prowadzący może nadać imię lub dokonać zmiany nazwy liceum dla dorosłych na wniosek rady liceum lub wspólny wniosek rady pedagogicznej i samorządu słuchaczy.

 

§ 3

 

1.        Liceum dla dorosłych jest szkołą ponadgimnazjalną kształcącą na podbudowie gimnazjum i umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

2.        Liceum kształci w cyklu dwuletnim w formie stacjonarnej lub zaocznej.

 

Cele i zadania liceum

 

§ 4

1.        Liceum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

1)   umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum,

2)   umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, po zdaniu egzaminu maturalnego,

3)   umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

2.        Liceum wypełnia swoje cele i zadania organizując edukację w ramach opracowanego przez radę pedagogiczną programu edukacji zgodnie z ramowym planem nauczania liceum.

 

 

§ 5

1.      Opiekę nad słuchaczami przebywającymi w szkole sprawują nauczyciele ponosząc odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.      Szczególną opiekę nad słuchaczami wymagającymi stałej lub doraźnej pomocy ze względów rodzinnych, zdrowotnych lub innych losowych dyrektor liceum powierza: pedagogowi szkolnemu i wychowawcom klas.

 

§ 6

W szkole mogą być prowadzone zajęcia pozalekcyjne w zależności od  potrzeb rozwojowych słuchaczy oraz posiadanych środków.

§ 7

1.        Opiekę nad słuchaczami przebywającymi w szkole sprawują nauczyciele ponosząc odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.        W trakcie wycieczek i zajęć organizowanych poza szkołą opiekę nad słuchaczami sprawują nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora i ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo słuchaczy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3.        Dyrektor liceum może zobowiązać nauczycieli do pełnienia dyżurów w trakcie przerw między zajęciami zgodnie z ustalonym grafikiem.

4.        Szczególną opiekę nad słuchaczami wymagającymi stałej lub doraźnej pomocy ze względów rodzinnych, zdrowotnych lub innych losowych dyrektor liceum powierza: pedagogowi szkolnemu i wychowawcom klas.

 

§ 8

Liceum współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w celu udzielenia słuchaczom pomocy psychologicznej i pedagogicznej  a także z  poradniami specjalistycznymi i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc słuchaczom.

 

Organy liceum i ich kompetencje

 

§ 9

1.    Organami liceum są:

1)   Dyrektor liceum,

2)   Rada Pedagogiczna,

3)   Samorząd Słuchaczy,

2.    Wymienione organy liceum współpracują ze sobą na zasadach:

1)   demokratycznego, partnerskiego współdziałania,

2)   swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,

3)   wymiany bieżącej informacji o podejmowanych przedsięwzięciach lub decyzjach,

4)   rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz liceum w granicach kompetencji określonych przepisami.

3.    Rada Pedagogiczna i Samorząd Słuchaczy uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne ze statutem.

 

Kompetencje organów liceum

 

§ 10

 

Dyrektor liceum  jest przełożonym wszystkich pracowników, określa ich zakresy czynności, obowiązki i kompetencje, a ponadto:

1)        kieruje bieżącą działalnością liceum i reprezentuje je na zewnątrz,

2)        powierza stanowiska kierownicze i odwołuje z tych stanowisk po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego,

3)        zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pozostałych pracowników liceum - zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

4)        sprawuje nadzór pedagogiczny, odpowiada za stan organizacyjny, pracę psychologiczno- pedagogiczną, wychowawczą i dydaktyczną liceum,

5)        odpowiada za zgodny z obowiązującymi przepisami przebieg rekrutacji, klasyfikacji
i promowania,

6)        dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie tych środków,

7)        organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę liceum,

8)        realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji,

9)        wnioskuje o przyznanie pracownikom nagród, odznaczeń i wyróżnień,

10)         przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

11)         dyrektor w wykonywaniu swoich czynności współpracuje z innymi organami liceum,

12)         wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów szczególnych.

 

§ 11

 

Pracownicy pedagogiczni liceum wchodzą w skład Rady Pedagogicznej, która posiada następujące kompetencje:

1)        zatwierdza i opiniuje projekt organizacji pracy i plan dydaktyczno- wychowawczy,

2)        zatwierdza w drodze uchwały regulaminy wewnętrzne, w tym regulamin wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy zgodny z obowiązującymi przepisami zawierający w szczególności:

a)  system oceniania obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b)  skalę ocen bieżących i klasyfikacyjnych śródrocznych oraz skalę ocen końcoworocznych z zajęć edukacyjnych,

c)  określenie wymagań na poszczególne oceny według przyjętej skali,

d)  szczegółowe zasady i termin klasyfikowania śródrocznego i końcoworocznego,

e)  zasady dopuszczania, tryb i terminy przeprowadzania egzaminów poprawkowych
i klasyfikacyjnych,

f)   formy organizacyjne pomocy udzielanej słuchaczom w celu uzupełnienia braków.

 

§ 12

 

Samorząd Słuchaczy tworzy cała społeczność szkolna, a jego organy wybierane są przez słuchaczy w demokratycznych wyborach, i sprawuje on następujące funkcje:

1)        przedstawia Radzie pedagogicznej i dyrektorowi liceum wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących liceum, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji praw słuchaczy , w tym nagród, kar i skreślenia z listy słuchaczy ,

2)        bierze udział w rozwiązywaniu konfliktów między słuchaczami, oraz między słuchaczami i pracownikami liceum,

3)        może organizować działalność kulturalną, oświatową i sportową oraz rozrywkową zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami liceum,

4)        wybiera nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

 

Organizacja liceum

 

§ 13

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.

 

§ 14

1.      Podstawową jednostką organizacyjną liceum jest oddział.

2.      Liczba słuchaczy w oddziale liceum integracyjnego oraz w oddziale integracyjnym w liceum ogólnodostępnym wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 słuchaczy niepełnosprawnych. Określona tą zasadą liczebność słuchaczy w  zespole integracyjnym obowiązuje na wszystkich zajęciach edukacyjnych w tym również z rozszerzonym zakresem.

3.      Zajęcia edukacyjne w liceum, stanowiące realizację podstawy programowej ustalonej dla liceum ogólnokształcącego są organizowane w oddziałach.

4.      Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności słuchaczy .

5.      Zajęcia edukacyjne z przedmiotów prowadzonych w zakresie rozszerzonym może być organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych. Liczba słuchaczy w zespole wynosi co najmniej 20 słuchaczy . Za zgodą organu prowadzącego mogą być tworzone zespoły liczące  mniej niż 20 słuchaczy .

6.      Oddziały mogą być dzielone na zajęciach edukacyjnych w sytuacjach, które określone są Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i zaleceniami organu prowadzącego.   

 

§ 15

1.      Podstawową formą pracy liceum są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2.      Godzina lekcyjna trwa 45 min.

 

§ 16

1.      W ramach kształcenia słuchacz realizuje wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne zamieszczone w szkolnym planie nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

2.      Dyrektor liceum w porozumieniu z radą liceum albo w porozumieniu z radą pedagogiczną i samorządem słuchaczy, z uwzględnieniem zainteresowań słuchaczy oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału  lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

 

§ 17

1.      Zadaniem biblioteki szkolnej jest: udostępnianie książek i innych źródeł informacji, zapewnianie warunków do poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, efektywnego posługiwania się technologia informacyjną, rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań, pogłębianie u słuchaczy nawyku czytania i uczenia się, oraz organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

2.      Z biblioteki mogą korzystać słuchacze , nauczyciele i inni pracownicy liceum.

3.      Szczegółowy harmonogram pracy biblioteki opracowany jest przez nauczycieli - bibliotekarzy i zatwierdzony przez Dyrektora liceum.

§ 18

1.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji liceum opracowany przez dyrektora liceum do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji liceum zatwierdza organ prowadzący liceum do dnia 30 maja danego roku.

2.      W arkuszu organizacji liceum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników liceum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący liceum oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3.      Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji liceum, który jest opracowany z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, dyrektor liceum ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

Nauczyciele, inni pracownicy liceum i słuchacze

 

§ 19

W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 20

1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece słuchaczy .

2.      Działania nauczyciela powinny być podporządkowane trosce o zdrowie fizyczne i psychiczne słuchaczy .

3.      Zadania nauczycieli związane są w szczególności z:

1)  prawidłową realizacją procesu dydaktycznego,

2)  dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

3)  doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej,

4)  wspieraniem rozwoju psychofizycznego słuchaczy , ich zdolności i zainteresowań,

5)  systematycznością, bezstronnością i obiektywizmem w ocenie słuchaczy oraz sprawiedliwym ich traktowaniem,

6)  udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

7)  prawidłowym prowadzeniem dokumentacji pedagogicznej.

 

§ 21

1.    Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego uwzględniającego programy nauczania przedmiotów ujętych w podstawie programowej w  zakresie rozszerzonym.

2.    Dyrektor liceum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora liceum, na wniosek zespołu.

 

§ 22

1.    Nad każdym oddziałem sprawuje opiekę nauczyciel wychowawca. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. W przypadku zaistnienia sytuacji losowej lub  powodów organizacyjnych dyrektor może zmienić wychowawcę oddziału.

2.    Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku słuchaczy , ich potrzeb oraz warunków środowiskowych liceum.

 

 

Postanowienia końcowe

 

§ 23

1.      Tablice i pieczęcie liceum zawierają nazwę zespołu i nazwę  liceum z zastrzeżeniem, że pieczęć urzędowa liceum nie zawiera nazwy  zespołu.

2.      Liceum może posiadać sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

 

§ 24

1.      Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

§ 25

Zmiany w statucie dokonuje się uchwałą Rady Pedagogicznej z powiadomieniem organów: prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

 


Załącznik nr 15

do uchwały Nr XXXI/657/2004

Rady m.st. Warszawy

z dnia 27 maja 2004 r.

 

AKT   PRZEKSZTAŁCENIA

SZKOŁY   PUBLICZNEJ

 

Na podstawie art. 2c ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1999r.- Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) oraz § 5 uchwały Nr XXXI/657/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie reformy ustroju szkolnego w odniesieniu do Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 z siedzibą w Warszawie przy ul. Felińskiego15 i niektórych zespołów szkół

 


 
z dniem 1 września 2004 roku zmienia się siedzibę i  przekształca się:

 

-      ponadpodstawową

       szkołę zawodową pod nazwą:

 

Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Dorosłych

w Warszawie, ul. Górnośląska 31

-        w ponadgimnazjalną

       zasadniczą szkołę zawodową pod nazwą:

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 19 dla Dorosłych

w Warszawie, ul. Felińskiego 15

 

 

Przewodniczący
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

 

 

Jan Maria Jackowski

 

 

pieczęć okrągła

 

 

 

 

Warszawa, dnia 27 maja 2004 r.

 

Otrzymują:

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 23 w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 31,

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 w Warszawie przy ul. Felińskiego 15,

Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie

a/a


Załącznik nr 16

do uchwały Nr XXXI/657/2004

Rady m.st. Warszawy

z dnia 27 maja 2004 r.

 

AKT   PRZEKSZTAŁCENIA

SZKOŁY   PUBLICZNEJ

 

Na podstawie art. 2c ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1999r.- Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) oraz § 5 uchwały Nr XXXI/657/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie reformy ustroju szkolnego w odniesieniu do Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 z siedzibą w Warszawie przy ul. Felińskiego15 i niektórych zespołów szkół

 

 

z dniem 1 września 2004 roku zmienia się siedzibę i przekształca się :

 

-         ponadpodstawowe

technikum pod nazwą:

 

        Technikum  Mechaniczne dla Dorosłych

w Warszawie, ul. Okopowa 55a

 

-         w ponadgimnazjalne

technikum pod nazwą:

 

Technikum Nr 17 dla Dorosłych

     w Warszawie, ul. Felińskiego 15

 

 

Przewodniczący
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

 

 

Jan Maria Jackowski

 

 

pieczęć okrągła

 

 

Warszawa, dnia 27 maja 2004 r.

 

 

Otrzymują:

Dyrektor Zespołu Szkół im. M. Konarskiego w Warszawie przy ul. Okopowej 55a,

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 w Warszawie przy ul. Felińskiego 15,

Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie

a/a


Załącznik nr 17

do uchwały Nr XXXI/657/2004

Rady m.st. Warszawy

z dnia 27 maja 2004 r.

 

AKT   PRZEKSZTAŁCENIA

SZKOŁY   PUBLICZNEJ

 

Na podstawie art. 2c ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1999r.- Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. f ) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) oraz § 5 uchwały Nr XXXI/657/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie reformy ustroju szkolnego w odniesieniu do Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 z siedzibą w Warszawie przy ul. Felińskiego15 i niektórych zespołów szkół

 


 
z dniem 1 września 2004 roku zmienia się siedzibę i przekształca się :

 

-         ponadpodstawowe

technikum pod nazwą:

 

Technikum  Fototechniczne dla Dorosłych

w Warszawie, ul. Spokojna 13

 

-         w ponadgimnazjalne

technikum pod nazwą:

 

Technikum Uzupełniające Nr 14 dla Dorosłych

w Warszawie, ul. Felińskiego 15

 

 

Przewodniczący
Rady Miasta Stołecznego Warszawy

 

 

Jan Maria Jackowski

 

 

pieczęć okrągła

 

 

Warszawa, dnia 27 maja 2004 r.

 

Otrzymują:

Dyrektor Zespołu Szkół Fototechnicznych w Warszawie przy ul. Spokojnej 13,

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 przy ul. Felińskiego 15,

Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie

a/a


Załącznik nr 18

do uchwały Nr XXXI/657/2004

Rady m.st. Warszawy

z dnia 27 maja 2004 r.

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 c pkt 1 w zw. z art. 58 ust. 1 i 6 i art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 uchwały Nr XXXI/657/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie reformy ustroju szkolnego w odniesieniu do Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 z siedzibą w Warszawie przy ul. Felińskiego15 i niektórych zespołów szkół

z dniem 1 września 2004r.

 

w skład

Zespołu Szkół Nr 23

     z siedzibą w Warszawie

przy ul. Górnośląskiej 31

wchodzą:

 

1)      Technikum Nr 1 im. Zdzisława Mączeńskiego w Warszawie, ul. Górnośląska 31,

2)      Technikum Ochrony Środowiska Nr 1 w Warszawie, ul. Górnośląska 31,

3)      I Liceum Profilowane w Warszawie, ul. Górnośląska 31,

4)      LVIII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Warszawie, ul. Górnośląska 31,

5)      Technikum Budowlane dla Dorosłych w Warszawie, ul. Górnośląska 31,

6)      XVI Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich  dla Dorosłych w Warszawie,  

7)      ul. Górnośląska 31,

8)      Policealne Studium Budowlane dla Dorosłych w Warszawie, ul. Górnośląska 31,

9)      Policealne Studium Budowlane dla Dorosłych Zaoczne w Warszawie,
ul. Górnośląska 31,

10)   Policealne Studium Ekonomiczne dla Dorosłych w Warszawie, ul. Górnośląska 31,

11)   Technikum Nr 15 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Górnośląska 31,

12)   Technikum Uzupełniające Nr 4 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Górnośląska 31,

13)   CXXVI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie, ul. Górnośląska 31,

14)   XI Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie,
 ul. Górnośląska 31.

 

 

       Przewodniczący

                                                                            Rady Miasta Stołecznego Warszawy

                        Pieczęć okrągła

 

                                                                                      Jan Maria Jackowski

 

 

Warszawa, dnia 27 maja 2004 r.

 

Otrzymują:

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 23 w Warszawie, ul. Górnośląska 31

Mazowiecki Kurator Oświaty

a/a


Załącznik nr 19

do uchwały Nr XXXI/657/2004

Rady m.st. Warszawy

z dnia 27 maja 2004 r.

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 c pkt 1 w zw. z art. 58 ust. 1 i 6 i art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 uchwały Nr XXXI/657/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie reformy ustroju szkolnego w odniesieniu do Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 z siedzibą w Warszawie przy ul. Felińskiego15 i niektórych zespołów szkół

 

z dniem 1 września 2004r.

 

w skład

Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego

z siedzibą w Warszawie

przy ul. Okopowej 55a

 

wchodzą:

 

1)      LXXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Michała Konarskiego
 w Warszawie, ul. Okopowa 55a,

2)      Technikum Mechaniczno- Elektryczne im. Michała Konarskiego
 w Warszawie, ul. Okopowa 55a,

3)      IV Liceum Profilowane im. Michała Konarskiego
 w Warszawie, ul. Okopowa 55a,

4)      Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 im. Michała Konarskiego
 w Warszawie, ul. Okopowa 55a.

 

 

Przewodniczący

                                                                                   Rady Miasta Stołecznego Warszawy

                       

Pieczęć okrągła

 

                                                                                              Jan Maria Jackowski

 

 

Warszawa, dnia 27 maja 2004 r.

 

Otrzymują:

Dyrektor Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie, ul. Okopowa 55a,

Mazowiecki Kurator Oświaty

a/a


Załącznik nr 20

do uchwały Nr XXXI/657/2004

Rady m.st. Warszawy

z dnia 27 maja 2004 r.

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 c pkt 1 w zw. z art. 58 ust. 1 i 6 i art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 uchwały Nr XXXI/657/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie reformy ustroju szkolnego w odniesieniu do Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 z siedzibą w Warszawie przy ul. Felińskiego15 i niektórych zespołów szkół

 

z dniem 1 września 2004r.

 

w skład

Zespołu Szkół Fototechnicznych

z siedzibą w Warszawie

przy ul. Spokojnej 13

 

wchodzą:

 

1)      Technikum Fototechniczne w Warszawie, ul. Spokojna 13,

2)      Zasadnicza Szkoła Fototechniczna w Warszawie, ul. Spokojna 13,

3)      Policealne Studium Zawodowe Nr 7 w Warszawie, ul. Spokojna 13.

 

 

 

 

Przewodniczący

                                                                                  Rady Miasta Stołecznego Warszawy

                       

Pieczęć okrągła

 

                                                                                              Jan Maria Jackowski

 

 

 

 

Warszawa, dnia 27 maja 2004 r.

 

Otrzymują:

Dyrektor Zespołu Szkół Fototechnicznych w Warszawie, ul. Spokojna 13,

Mazowiecki Kurator Oświaty

a/a

 


Załącznik nr 21

do uchwały Nr XXXI/657/2004

Rady m.st. Warszawy

z dnia 27 maja 2004 r.

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 c pkt 1 w zw. z art. 58 ust. 1 i 6 i art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz § 9 uchwały Nr XXXI/657/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie reformy ustroju szkolnego w odniesieniu do Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 z siedzibą w Warszawie przy ul. Felińskiego15 i niektórych zespołów szkół

z dniem 1 września 2004r.

 

w skład

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3

z siedzibą w Warszawie

przy ul. Felińskiego 15

 

wchodzą:

 

1)      I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne w Warszawie, ul. Felińskiego 15,

2)      VIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie, ul. Felińskiego 15,

3)      Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Warszawie, ul. Felińskiego 15,

4)      CXXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie, ul. Felińskiego 15,

5)      Technikum Nr 17 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Felińskiego 15,

6)      Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 19 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Felińskiego 15,

7)      III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie,
ul. Felińskiego 15,

8)      Technikum Uzupełniające Nr 14 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Felińskiego 15,

9)      Gimnazjum dla Dorosłych Nr 159 w Warszawie, ul. Felińskiego 15.

 

   Przewodniczący

                                                                                  Rady Miasta Stołecznego Warszawy

                       

Pieczęć okrągła

                                                                                              Jan Maria Jackowski          

 

Warszawa, dnia 27 maja 2004 r.

 

Otrzymują:

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 w Warszawie, ul. Felińskiego 15,

Mazowiecki Kurator Oświaty

a/a