Uchwała Nr XIV/189/2003

Rady Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 3 lipca 2003 roku

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) - Rada m. st. Warszawy uchwala, co następuje:

 

 

I. Postanowienia wstępne

§ 1

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)    dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

2)    jednostce organizacyjnej m. st. Warszawy, wierzycielu - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, w tym Urząd m. st. Warszawy,

3)  przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, a także spółkę cywilną,

4)     wierzytelności - rozumie się przez to wierzytelności jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

 

II. Zasady umarzania wierzytelności i udzielania ulg

 

Umarzanie wierzytelności

§ 2

1.    Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub w części, jeżeli:

1)     na skutek rozwiązania, likwidacji lub upadłości spółki prawa handlowego, a także przedsiębiorstwa prowadzonego przez innego przedsiębiorcę majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie należności,

2)     nie można ustalić dłużnika lub dłużnik będący osobą fizyczną zmarł nie pozostawiając żadnego majątku,

3)        ściąganie wierzytelności zagraża egzystencji dłużnika będącego osobą fizyczną lub jego rodziny,

4)        zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem i egzekucją wierzytelności byłyby równe albo wyższe od kwoty wierzytelności lub wierzytelność okazałaby się nieściągalna,

5)          umorzenie wierzytelności jest uzasadnione ważnym interesem społecznym lub gospodarczym.

2.     Umorzenie może nastąpić na uzasadniony wniosek dłużnika. Dopuszcza się umorzenie z urzędu, jeśli podstawy umorzenia, o których mowa w ust. 1, potwierdzone są dokumentami znajdującymi się w posiadaniu jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy.

3.    Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.

4.    Jeżeli umorzenie obejmuje część wierzytelności, wyznacza się termin zapłaty pozostałej do uregulowania części wierzytelności. W takim przypadku dłużnik powinien być pouczony, że niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części wierzytelności może skutkować odstąpieniem od umorzenia.

 

Ulgi

§ 3

1.    Na wniosek dłużnika można odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności, a także rozłożyć na raty płatność całości lub części wierzytelności, jeżeli przemawiają za tym udokumentowane trudności płatnicze dłużnika, a interes m. st. Warszawy nie stoi temu na przeszkodzie.

2.    Od wierzytelności, do której zastosowano ulgę w spłacie, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia udzielenia ulgi do dnia upływu terminu spłaty.

3.    Jeżeli dłużnik nie spłaci wierzytelności w określonym terminie wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od dnia wymagalności.

 

III. Organy uprawnione do umarzania wierzytelności i udzielania ulg

§ 4

1.        Do umarzania wierzytelności i udzielania ulg uprawniony jest Prezydent m. st. Warszawy.

2.        Prezydent m. st. Warszawy może udzielić dyrektorowi jednostki organizacyjnej m. st. Warszawy pełnomocnictwa do umarzania wierzytelności oraz udzielania ulg, jeżeli wartość wierzytelności nie przewyższa kwoty 10 000 zł. (dziesięciu tysięcy zł).

3.        Przez wartość wierzytelności, o której mowa w ust. 2, rozumie się wartość wierzytelności łącznie z odsetkami za zwłokę oraz innymi należnościami ubocznymi.

§ 5

Organ właściwy do umarzania wierzytelności oraz udzielania ulg w spłacie jest również uprawniony do umarzania odsetek za zwłokę oraz innych należności ubocznych.

 

IV. Tryb umorzenia wierzytelności i udzielania ulg

§ 6

Umorzenie wierzytelności, o którym mowa w § 2, oraz udzielenie ulg, o którym mowa w § 3, następuje:

1)    w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno-prawnym – w drodze jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela,

2)    w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze stosunków cywilno-prawnych - w drodze umowy stron (wierzyciela i dłużnika).

§ 7

1.     Wnioski o umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg rozpatrują:

1)        właściwi dyrektorzy biur Urzędu m. st. Warszawy, jeśli o umorzeniu wierzytelności lub o udzieleniu ulgi rozstrzyga Prezydent m. st. Warszawy,

2)        właściwe jednostki organizacyjne m. st. Warszawy, jeżeli do umorzenia wierzytelności lub do udzielenia ulgi umocowany jest dyrektor jednostki.

2.     Projekt oświadczenia woli lub umowy, o których mowa w § 6, przedkłada się odpowiednio:

1)        Prezydentowi m. st. Warszawy,

2)        dyrektorowi jednostki organizacyjnej m. st. Warszawy.

3.     Projekty, o których mowa w ust. 2, wymagają opinii Skarbnika m. st. Warszawy lub osoby upoważnionej przez Skarbnika.

§ 8

Dyrektorzy biur Urzędu m. st. Warszawy oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy są zobowiązani przedkładać Prezydentowi m. st. Warszawy za pośrednictwem Skarbnika m. st. Warszawy sprawozdania o zakresie umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg:

1)    za okresy półroczne według stanu na dzień 30 czerwca,

2)    za okresy roczne według stanu na dzień 31 grudnia,

      w terminie 30 dni od dnia upływu okresu sprawozdawczego.

 

V. Postanowienia końcowe

§ 9

W przypadku, gdy:

1)    dłużnik jest przedsiębiorcą, do którego nie ma zastosowania wyłączenie określone w pkt 2, niezależnie od zasad i trybu umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacaniu należności określonych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177),

2)    z informacji ubiegającego się o pomoc publiczną przedsiębiorcy wynika, że w okresie kolejnych trzech lat wartość otrzymanej pomocy łącznie z wartością umorzenia lub ulgi, o którą ubiega się przedsiębiorca, przekracza 100 tys. euro uchwała ma zastosowanie, jeżeli zostanie objęta programem pomocowym m. st. Warszawy.

 

§ 10

Uchwała ma odpowiednie zastosowanie do umarzania wierzytelności m. st. Warszawy i udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

§ 11

Wnioski o umorzenie wierzytelności i udzielenie ulg nierozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

§ 12

Traci moc:

1)    uchwała Rady Gminy Warszawa-Bemowo nr VII/33/01 z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych,

2)    uchwała Rady Gminy Warszawa-Białołęka nr XXXVI/480/2000 z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Warszawa-
-Białołęka i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych,

3)    uchwała Rady Gminy Warszawa-Centrum nr XXIX/464/2000 z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Warszawa-
-Centrum i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności,

4)    uchwała Rady Gminy Warszawa-Targówek nr L/519/2002 z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Warszawa-
-Targówek i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych,

5)    uchwała Rady Gminy Warszawa-Ursus nr XLIII/96/2001 z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Warszawa-Ursus i gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych,

6)    uchwała Rady Gminy Warszawa-Ursynów nr XXXVII/263/2000 z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Warszawa-
-Ursynów i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych,

7)    uchwała Rady Gminy Warszawa-Wawer nr XXI/187/2000 z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych,

8)    uchwała Rady m. st. Warszawy nr XV/119/1999 z dnia 20 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Stołecznego Warszawy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych,

9)    uchwała Rady Powiatu Warszawskiego nr XVII/1436/2002 z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady m. st. Warszawy

 

 

Wojciech Kozak