Uchwała Nr XIII/170/2003

Rady Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 12 czerwca 2003 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Brzeziny przy ul. Juranda ze Spychowa

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2, art. 10 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361), w wykonaniu uchwały Rady Gminy Warszawa-Białołęka Nr XLIX/638/01 z 30 listopada 2001 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Brzeziny i Białołęka Wieś, Rada m. st. Warszawy uchwala, co następuje:

Rozdział 1 - Przepisy ogólne

§ 1

1.         Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Brzeziny przy ul. Juranda ze Spychowa, zwany dalej planem.

2.         Plan obejmuje obszar o pow. ok. 1,4 ha, położony w Dzielnicy Białołęka przy ul. Juranda ze Spychowa, obejmujący działki nr ew. 42/20, 42/17, 42/19 i 42/22 z obrębu 4-16-35.

§ 2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1)    umożliwienie rozwoju mieszkalnictwa jednorodzinnego z zachowaniem wymogów ochrony środowiska przyrodniczego i ładu przestrzennego w dostosowaniu do lokalnych uwarunkowań,

2)    ochrona interesów publicznych ponadlokalnych i lokalnych w zakresie komunikacji, inżynierii, ekologii.

§ 3

Przedmiotem ustaleń planu są:

1)    tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolem M;

2)    tereny tras komunikacyjnych oznaczone na rysunku planu odpowiednio symbolem K;

3)    zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w pkt 1-2;

4)    zasady obsługi komunikacyjnej;

5)    zasady zaopatrzenia terenów w media inżynieryjne.

§ 4

1.    Integralną częścią planu jest rysunek planu sporządzony na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2.    Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)    linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania,

2)    nieprzekraczalne linie zabudowy.

3.    Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 2 mają charakter postulatywny lub informacyjny.

§ 5

Przebieg linii rozgraniczających ulic i dróg publicznych może być uściślony w trybie opracowania dla nich danych technicznych w skali 1:500.

§ 6

1.    Dla wszystkich form zabudowy należy stosować ustalenia zawarte w przepisach szczególnych.

2.    Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w decyzjach administracyjnych należy określać według zasad ustalonych w stosunku do terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, z uwzględnieniem ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, o których mowa w Rozdziale 4.

3.    Obowiązuje nakaz wykonywania badań gruntowo-wodnych (geologiczno-inżynieryjnych lub geotechnicznych) w celu ustalenia możliwości i głębokości podpiwniczenia obiektów.

§ 7

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)    planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2)    uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady m. st. Warszawy o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3)    przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego),

4)    rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

5)    przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

6)    przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

7)    obszarze lub terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

8)    usługach podstawowych nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, których celem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb miejscowej ludności, a które nie wytwarzają dóbr materialnych bezpośrednimi metodami przemysłowymi, to jest taką działalność detaliczną, jak zakłady usług bytowych np. fryzjerstwo, magiel, naprawa obuwia, naprawa sprzętu gospodarstwa domowego i elektrotechnicznego, drobne ślusarstwo, handel detaliczny itp.,

9)    powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć część działki budowlanej na gruncie rodzimym, która pozostaje niezabudowana powierzchniowo lub kubaturowo w głąb gruntu, na nim oraz nad nim; nie stanowiąca nawierzchni dojazdów i dojść pieszych , pokryta trwałą roślinnością lub użytkowana rolniczo.

Rozdział 2 - Przepisy szczegółowe

§ 8

1.         Na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną [M] obowiązują następujące ustalenia :

1)    ustala się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej o wysokości do 2,5 kondygnacji;

2)    zaleca się realizację zabudowy z dachami kalenicowymi, ujednolicenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz ogrodzeń od strony układu drogowego;

3)    ustala się minimalną powierzchnię działki dla jednego budynku wolnostojącego lub połowy budynku bliźniaczego – 500 m2, dopuszcza się zmniejszenie powierzchni działki do 300 m2 dla zabudowy bliźniaczej po podłączeniu terenu do miejskiej sieci kanalizacyjnej;

4)    dopuszcza się realizację, w oparciu o przepisy szczególne, obiektów mieszkalnych opartych na lokalnych rozwiązaniach inżynieryjnych (szambach szczelnych lub indywidualnych biologicznych oczyszczalni), pod warunkiem podłączenia do kanalizacji w chwili jej wykonania i na działkach o powierzchni min. 500 m2 dla jednego budynku;

5)    ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości min. 5 m od linii rozgraniczających ul. Juranda ze Spychowa [L] i projektowanej ulicy dojazdowej (dz. nr ew. 42/21) sąsiadującej z terenem objętym planem oraz 8 m od ul. Nowo-
-Kowalskiego [Z]; 

5)    ustala się konieczność podłączenia zabudowy do sieci miejskich;

6)    miejsca postojowo-garażowe dla zabudowy mieszkaniowej należy przewidywać na terenie działek własnych w ilości 2 miejsca na działkę;

7)    obowiązuje zakaz obsługi komunikacyjnej od projektowanej ul. Nowo-Kowalskiego.

2.         Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

a)    mieszkalnictwo zbiorowe - pensjonatowe o niewielkiej kubaturze,

b)    urządzenia infrastruktury technicznej (np. stacje trafo),

c)    usługi podstawowe nieuciążliwe wbudowane w partery budynków mieszkalnych - wzdłuż ul. Juranda ze Spychowa.

3.         Warunkiem dopuszczenia przeznaczenia, o którym mowa w ust. 2, jest dostosowanie do charakteru i do wymagań przeznaczenia podstawowego.

4.         Dla terenów, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony i kształtowania środowiska:

1)    ustala się obowiązek zachowania min. 50% powierzchni biologicznej dla każdej działki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej brutto,

2)    ustala się obowiązek wprowadzenia zieleni towarzyszącej zabudowie oraz nakaz izolowania zielenią o zróżnicowanej wysokości od strony projektowanej ulicy Nowo-Kowalskiego o funkcji zbiorczej,

3)    dopuszcza się lokalizację tylko usług nieuciążliwych,

4)    ustala się ogrzewanie z lokalnych źródeł ciepła: ogrzewanie gazem, energią elektryczną lub odnawialną; preferuje się rozwiązania grupowe zmniejszające emisję zanieczyszczeń do atmosfery, dopuszcza się ogrzewanie olejem opałowym lekkim o zawartości siarki do 0,3%,

5)    obowiązuje wprowadzenie selekcji odpadów i nakaz zapewnienia miejsca na co najmniej 4 typy oznaczonych pojemników na odpady i surowce wtórne na każdej posesji oraz nakaz gromadzenia i usuwania odpadów niebezpiecznych, wyselekcjonowanych z odpadów komunalnych,

6)    dopuszcza się realizację, w oparciu o przepisy szczególne, obiektów mieszkalnych opartych na lokalnych rozwiązaniach inżynieryjnych (szambach szczelnych lub indywidualnych biologicznych oczyszczalni), pod warunkiem podłączenia do kanalizacji w chwili jej wykonania.

§ 9

Na terenach tras komunikacyjnych [K] obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)    adaptuje się istniejący układ drogowy (ulica Juranda ze Spychowa) i rezerwuje pas terenu pod realizację ulicy o funkcji zbiorczej Z tj. ul. Nowo-Kowalskiego,

2)    w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi ulic dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie uzgodnionym z zarządcą drogi.

Rozdział 3 - Ustalenia komunikacyjne

§ 10

Plan ustala dla ulic obsługujących obszar planu następującą klasyfikację funkcjonalną:

-         ul. Juranda ze Spychowa - ulica lokalna L,

-         ul. Nowo-Kowalskiego - ulica zbiorcza Z.

§ 11

Plan ustala zasady powiązania układu obsługującego osiedle z układem zewnętrznym poprzez istniejące skrzyżowania ul. Juranda ze Spychowa z ul. Białołęcką i ul. Ostródzką oraz planowane skrzyżowanie z projektowaną ul. Nowo-Kowalskiego łączącą osiedle z terenem Gminy Targówek.

§ 12

1.    Plan ustala jako obowiązujące przebiegi, szerokości ulic w liniach rozgraniczających (w granicach dokładności skali planu).

2.    Ustala się, że wydzielenia terenów pod drugorzędny układ drogowy nie uwidoczniony na rysunku planu, a obejmujący ulice dojazdowe lub ciągi pieszo-jezdne bezpośrednio obsługujące przyległe zagospodarowanie – można dokonać w opracowaniach szczegółowych tj. koncepcji lub projekcie budowlanym oraz danych technicznych dróg.

3.    Na terenie w obrębie linii rozgraniczających ulic, ustala się:

-      zabezpieczenie pasów terenu dla urządzeń i przewodów podziemnych miejskiej infrastruktury technicznej,

-      dopuszczenie sytuowania urządzeń drogowych i urządzeń związanych z utrzymaniem oraz obsługą ruchu, a także urządzeń energetycznych i telekomunikacyjnych, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w przepisach szczegółowych dotyczących dróg publicznych,

-      zakaz realizacji obiektów budowlanych nie wymienionych powyżej, z wyjątkiem kiosków z prasą i artykułami drobnymi (typu kiosk „Ruch”) oraz kwiatami, realizowanych jako obiekty nie związane trwale z podłożem, o powierzchni zabudowy nie większej niż 15 m2, sytuowanych wyłącznie w rejonach przystanków autobusowych oraz ważniejszych skrzyżowań ulic w sposób nie ograniczający widoczności na skrzyżowaniu.

§ 13

Plan ustala jako obowiązujące zasady lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych wg następujących wskaźników:

1)    dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - na terenie działek własnych wg wskaźnika 2 miejsca postojowo-garażowe/na działkę,

2)    dla obiektów handlu, rzemiosła i usług na terenie lokalizacji własnej wg wskaźnika 30 miejsc postojowych/ 1000 m2 p.uż,

3)    dla obiektów gastronomicznych wg wskaźnika 26 m.p./100 miejsc konsumpcyjnych.

Rozdział 4 - Ustalenia w zakresie obsługi inżynieryjnej

§ 14

W zakresie zaopatrzenia w wodę, plan ustala:

1)    pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę dla projektowanej zabudowy z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej Ø 200 mm w ul. Juranda ze Spychowa,

2)    zasilanie w wodę ze stacji strefowej "Białołęka" w oparciu o istniejącą magistralę wodociągową - Ø 300 w ciągu ulic Borecka, Szklarniowa i wodociąg w ul. Białołęckiej,

3)    obowiązuje wystąpienie do MPWiK o warunki podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej.

§ 15

W zakresie odprowadzania ścieków bytowych i wód deszczowych, plan ustala:

1)    objęcie systemem kanalizacji rozdzielczej projektowanej zabudowy, o warunki podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej należy wystąpić do MPWiK,

2)    odprowadzenie ścieków bytowych w systemie grawitacyjno - pompowym poprzez sieci kanałów drugorzędnych, projektowane kolektory i system przepompowni - do oczyszczalni "Czajki",

3)    do czasu objęcia obszaru ogólnomiejskim układem kanalizacyjnym dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do szczelnych bezodpływowych zbiorników lub do indywidualnych oczyszczalni biologicznych o ile ilość ścieków nie przekroczy 2 m3/dobę,

4)    odprowadzenie ścieków deszczowych:

-            z dachów i wewnętrznych dróg na posesji tzw. czyste – należy zagospodarować w granicach posesji własnej,

-            z ulic (ul. Juranda ze Spychowa i Nowo-Kowalskiego) do sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe po podczyszczeniu do Kanału Bródnowskiego.

§ 16

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, plan ustala:

1)    pełne pokrycie potrzeb wywołanych tradycyjnym użytkowaniem energii elektrycznej oraz urządzeniami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi,

2)    zasilenie terenu ze stacji RPZ 110/15 kV "Białołęka",

3)    w miarę potrzeby rozbudowę sieci energetycznej o nowe linie kablowe i budowę stacji transformatorowej wnętrzowej 15/0,4 kV,

4)    o warunki podłączenia do miejskich sieci energetycznych należy wystąpić do ich właściciela.

§ 17

W zakresie zaopatrzenia w gaz, plan ustala:

1)    pokrycie w 100% zapotrzebowania na gaz do celów komunalno - bytowych, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz ewentualnie ogrzewania dla i projektowanej zabudowy;

2)    zasilanie z sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 110 mm w ul. Juranda ze Spychowa;

3)    doprowadzenie gazu do poszczególnych budynków poprzez realizację zewnętrznej sieci gazowej zgodnie z przepisami szczególnymi;

4)    o warunki podłączenia do miejskiej sieci gazowej należy wystąpić do ich właściciela (Mazowiecki Zakład Gazowniczy).

§ 18

Ustalenia dotyczące zaopatrzenia w ciepło - plan ustala jako obowiązujące ogrzewanie budynków z lokalnych źródeł ciepła na paliwo gazowe, olejowe (olej opałowy lekki o zawartości siarki do 0,3%), ogrzewanie energią elektryczną lub odnawialną; preferuje się rozwiązania grupowe zmniejszające emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Rozdział 5 - Przepisy końcowe

§ 19

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10% wzrostu wartości nieruchomości.

§ 20

Z chwilą wejścia w życie planu na obszarze wyznaczonym granicami niniejszego planu traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy (uchwalony przez Radę m.st. Warszawy uchwałą nr XXXV/199/92 z dnia 28 września 1992 r.) oraz plan uproszczony zagospodarowania przestrzennego osiedla Brzeziny II (zatwierdzony przez Radę Gminy Warszawa-Białołęka uchwałą nr VII/90/94 z dnia 29 listopada 1994 r.).

 

§ 21

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.

§ 22

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy.

§ 23

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący

Rady m. st. Warszawy

 

 

Wojciech Kozak