Uchwała Nr XLV/1089/2005

Rady miasta stołecznego Warszawy

z dnia 20 stycznia 2005 roku

w sprawie statutu Zarządu Oczyszczania Miasta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada m.st. Warszawy uchwala,
co następuje:

§ 1

Ustala się statut jednostki budżetowej m.st. Warszawy działającej pod nazwą Zarząd Oczyszczania Miasta w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2

Traci moc:

1)         uchwała Nr 411/XXXII/2000 Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 listopada 2000 roku w sprawie zatwierdzenia statutu Zarządu Oczyszczania Miasta,

2)         uchwała Nr 761/XCIII/2001 Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2001 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu Zarządu Oczyszczania Miasta.

 § 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 4

1.         Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy.

2.         Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący

Rady m.st. Warszawy

 

  

Jan Maria Jackowski

 

 

 

 


Załącznik

do uchwały Nr XLV/1089/2005

Rady m.st. Warszawy

z dnia 20 stycznia 2005 r.

 

 

Statut

Zarządu Oczyszczania Miasta

§ 1

[Postanowienia ogólne]

1.         Zarząd Oczyszczania Miasta, zwany dalej „Zarządem”, jest jednostką budżetową m.st. Warszawy, działającą na podstawie:

1)         ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.),

2)         uchwały Nr L/295/93 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 1993 r. w sprawie utworzenia Zarządu Oczyszczania Miasta,

3)         niniejszego statutu,

4)         innych przepisów prawa.

2.         Siedzibą oraz obszarem działania Zarządu jest Warszawa.

§ 2

[Przedmiot działania]

Przedmiotem działania Zarządu jest organizowanie i nadzorowanie, prowadzenie w ramach planu finansowego prac związanych z:

1)         oczyszczaniem miasta stołecznego Warszawy, w tym:

a)         mechanicznym zimowym oczyszczaniem dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych, jeżeli kursuje po nich komunikacja zbiorowa,

b)         mechanicznym letnim oczyszczaniem dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,

c)         ręcznym oczyszczaniem placów, chodników, schodów, zlokalizowanych w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz na głównych ciągach ruchu pieszego na tych drogach,

d)         prowadzeniem interwencyjnego pogotowia oczyszczania,

e)         opróżnianiem koszy ulicznych,

2)         urządzaniem, pielęgnacją i utrzymaniem zieleni miejskiej oraz utrzymaniem czystości zieleni miejskiej, w tym:

a)         sadzeniem, utrzymaniem oraz usuwaniem drzew i krzewów oraz pielęgnacją zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz pełnienie funkcji zarządcy drogi w tym zakresie,

b)         urządzaniem i pielęgnacją zieleni, konserwacją zbiorników wodnych, utrzymaniem instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymaniem czystości na terenach parków miejskich: Ogród Saski, Park Ujazdowski, Park Praski, Park Skaryszewski, Pole Mokotowskie, Park Cytadela,

3)         prowadzeniem gospodarki leśnej i ewidencji gruntów leśnych oraz utrzymaniem czystości i porządku w lasach przejętych w użytkowanie przez m.st. Warszawę,

4)         wykonywaniem innych zadań związanych z utrzymaniem zieleni, lasów i oczyszczaniem m.st. Warszawy.

§ 3

[Organizacja i funkcjonowanie Zarządu]

1.         Pracą Zarządu kieruje Dyrektor przy pomocy zastępców.

2.         Prezydent m.st. Warszawy nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem oraz udziela mu niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień.

3.         Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

a)         zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zarządu i kierowanie jego działalnością,

b)         reprezentowanie Zarządu wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich,

c)         składanie oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych w planie finansowym,

d)         organizowanie i kierowanie działalnością jednostki związaną z obronnością kraju w zakresie odpowiadającym wykonywanym zadaniom.

4.         Zarząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

5.         Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Zarządu dokonuje Dyrektor.

§ 4

Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Zarządu.

§ 5

[Działalność Zarządu]

Zarząd:

1)         prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego,

2)         prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3)         posiada rachunek bankowy.

§ 6

[Nadzór nad Zarządem]

Nadzór nad działalnością statutową Zarządu sprawują organy m.st. Warszawy w zakresie swoich kompetencji.

§ 7

[Postanowienia końcowe]

1.         Dyrektor Zarządu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Statutu.

2.         Zmian w statucie Zarządu dokonuje się w trybie właściwym dla jego ustalenia.