Ważna informacja dla użytkowników przeglądarki
Internet Explorer 11 lub Internet Explorer w wersji 64-bitowej.

Przed zalogowaniem do serwisu w przeglądarce należy ustawić widok zgodności (Narzędzia - Ustawienia widoku zgodności).
Publikacja w BIP danych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą [zobacz]
Instrukcja zmiana hasła w portalu https://zmianahasla.um.warszawa.pl i https://poczta.um.warszawa.pl [zobacz]
Procedura nadawania uprawnień redakcyjnych [zobacz]
BIP jednostek i osób prawnych miasta dla jednostek organizacyjnych i osób prawnych miasta [zobacz]
Polityka bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
Konta redakcyjne pracowników jednostek organizacyjnych i osób prawnych m.st. Warszawy wygasają bezwzględnie po 1 roku od ich utworzenia. Szczegóły na stronie "Nadawanie uprawnień redakcyjnych".

Księga Dobrych Praktyk

Serwis dla redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy (BIP) ma za zadanie zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowego redagowania informacji na stronach BIP. Przeznaczony jest zarówno dla redaktorów z komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy, jak również dla redaktorów z jednostek organizacyjnych miasta, które prowadzą własne Biuletyny w systemie utrzymywanym przez Urząd. Informacje zamieszczone w sekcji "Dane chronione" przydatne są również dla osób nie będących redaktorami BIP, jednak przygotowujących materiały do publikacji w BIP (np. uchwały rad i zarządów dzielnic).

Ze względu na zakres informacji, które są lub mogą być publikowane w BIP, informacje dot. danych chronionych nie mają charakteru kompletnego. Zamieszczone w serwisie wytyczne opracowane zostały przez Wydział Informacji Publicznej Gabinetu Prezydenta na podstawie najczęstszych zgłoszeń dot. wątpliwości przy przygotowywaniu informacji do publikacji w  BIP. Zawierają wskazówki dot. najczęstszych problemów w ustaleniu zakresu danych, które mogą być publikowane.

Należy podkreślić, że Księga nie zawiera wszystkich przypadków i jest na bieżąco aktualizowana. Różnorodność informacji, które mogą być publikowane w BIP, w wielu przypadkach uniemożliwia przygotowanie jednoznacznych odpowiedzi, jednak na podstawie zgłoszeń przesyłanych do Wydziału Informacji Publicznej (pisemnie, mejlowo lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie "Kontakt") wytyczne będą stopniowo uzupełniane.

Instrukcje BIP

W dziale "Instrukcje BIP" zamieszczone zostały wszystkie instrukcje dla redaktorów BIP, niezbędne do prawidłowego redagowania informacji w Biuletynie począwszy od logowania do systemu, przez wprowadzanie i aktualizację danych do zatwierdzenia przygotowanych przez redaktora informacji.

stat4u